Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/917
Title: Prawda o Bogu Stwórcy, stworzeniu i jego odnowie według Wyznań św. Augustyna
Other Titles: The Truth about God the Creator, Creation and Its Renewal, according to Confessions of St. Augustine
Authors: Zarzycki, Stanisław
Keywords: Augustyn; Wyznania; stworzenie; nawrócenie; teologia stworzenia; odnowa stworzenia; formacja duchowa; Augustine; Confessions; creation; conversion; theology of creation; renewal of creation; spiritual formation
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 543-572
Abstract: Artykuł podejmuje temat stworzenia, który obok filozoficznego zagadnienia szukania prawdy i teologiczno-duchowej confessio stanowi jedno z głównych zagadnień Wyznań Augustyna. Najpierw wskazuje na ważność tego zagadnienia w tym dziele i poszukuje sposobu powiązania go z dwoma odmiennymi tematycznie częściami Wyznań: autobiograficzną i egzegetyczną. Dalej ukazuje Augustyna „krętą drogę” poszukiwania prawdy o Stwórcy i stworzeniu wiodącą przez czas błędów młodości i okres zagubienia się w sekcie manichejczyków (materializm, dualizm metafizyczny). Objaśnia zrodzone u Augustyna pod wpływem neoplatonizmu doświadczenie „powrotu do samego siebie” i uzyskanie światła prawdy o Stwórcy oraz stworzeniu, a potem, pod wpływem lektury Słowa Bożego, uzyskanie łaski nawrócenia jako daru „nowego stworzenia”. W ostatniej części artykułu przybliżono, na podstawie ostatnich ksiąg Wyznań, teologię i duchowość „nowego stworzenia”, objaśniając je w sensie dosłownym i alegorycznym.
This article raises the theme of creation, which, besides the philosophical question of seeking truth and theological-spiritual confessio, is one of the main issues of Augustine’s Confessions. First, it indicates the importance of this issue in this work and is looking for a way to connect it with two thematically different parts of Confessions, autobiographical and exegetic. Next, he shows Augustine’s “winding road” of seeking the truth about the Creator and creation, leading through the time of youth’s mistakes and the period of getting lost in the Manichean sect (Materialism, the metaphysical Dualism). He also explains affecting Augustine, under the influence of Neoplatonism, the experience of “returning to himself” and gaining the light of the truth about the Creator and creation, and then attaining, under the influence of readings of the Word of God, the grace of conversion as a gift of the “new creation”. In the last part of the article, the author, based on the last books of Confessions, makes more familiar the theology and spirituality of the “new creation” explained in a literal and allegorical sense.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/917
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4502
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarzycki_Stanislaw_Prawda_o_Bogu_Stwórcy_stworzeniu_i_jego_odnowie_wedlug_Wyznan_sw_Augustyna.pdf544,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons