Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/894
Title: Elihu jako mędrzec w historii egzegezy Księgi Hioba na przykładzie anonimowego Commentarii in Job
Other Titles: Elihu as a Sage in the History of Exegesis of the Book of Job on the Example of Anonymous Commentarii in Job
Authors: Jóźwiak, Magdalena
Keywords: Elihu; starożytne komentarze do Księgi Hioba; Anonim; Commentarii in Job; ancient commentaries on the Book of Job; Anonymus
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 255-270
Abstract: Elihu jest pierwszym spośród antycznych komentatorów w historii egzegezy Księgi Hioba. W kwestii wystąpienia Elihu większa część egzegetów przyjmuje pogląd, iż jego mowy są późniejszym dodatkiem, wysuwając przy tym szereg argumentów (m.in. Elihu nie pojawia się w prologu ani w epilogu Księgi Hioba, język jego wystąpienia różni się od języka trzech przyjaciół Hioba, główny temat nauczania Elihu różni się od argumentów wysuwanych przez poprzedników w dyskusji). W niniejszym artykule omówiliśmy postać mędrca Elihu na przykładzie anonimowego Commentarii in Job. Temat został przedstawiony w trzech odsłonach. Po pierwsze, zaprezentowaliśmy pokrótce Commentarii in Job. Po drugie, nakreśliliśmy obraz Elihu, jaki wyłania się z anonimowego komentarza. W końcowym zaś i najważniejszym podpunkcie tego artykułu zreferowaliśmy na podstawie Commentarii in Job stosunek mędrca Elihu do Boga, do Hioba i trzech jego przyjaciół. Fragmenty z omawianego komentarza podajemy w tłumaczeniu własnym.
Elihu is the first amongst the ancient commentators in the history of exegesis of the Book of Job. Currently, he is becoming more and more popular as a subject of research on the Book of Job. Regarding the Elihu’s appearance, most of exegetes take the view that his speech must have been included in the Book of Job at a later time, because Elihu had been mentioned neither in the prologue, nor in the epilogue of the original text. Also, the language of his articulation differs from the language of Job’s three other friends. Additionally, his speeches don’t show the structure of a dialogue, and the main subject of Elihu’s speech differs from arguments put forward by his predecessors in discussion. In this present article I analysed the person of Elihu on the example of anonymous Commentarii in Job. This subject has been presented in three scenes. Firstly, I summarised Commentarii in Job that was also a subject of my Ph.D. dissertation. Secondly, I drew the image of Elihu, as it emerges from the analysed commentary. The final and the most important section depicts Elihu’s relation to God, to Job and Job’s three friends, based on Commentarii in Job. Fragments of Commentarii in Job are the author’s own translations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/894
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4171
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jozwiak_Magdalena_Elihu_jako_medrzec_w_historii_egzegezy_Ksiegi_Hioba_na_przykladzie_anonimowego_Commentarii_in_Job.pdf438,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons