Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/876
Title: Die Regel der Übersetzung nach Hieronymus in der Theorie und Praxis
Other Titles: The Principle of Translation according to Jerome in Theory and Practice
Authors: Bachniak, Tatiana Miroslawa
Keywords: Jerome of Strydon; translator of the Bible; Pope Damas; Old Testament; biblical exegesis; Hieronim ze Strydonu; tłumacz Biblii; egzegeza biblijna; papież Damazy; Stary Testament
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 25-42
Abstract: Hieronim ze Strydonu (347-419), jeden z czterech wielkich Ojcόw Kościoła Zachodniego przeszedł do historii jako tłumacz Biblii. Jego zainteresowanie Pismem Świętym, oczytanie w dziełach wczesnych pisarzy chrześcijańskich oraz znajomość języka greckiego i hebrajskiego sprawiły, że był uważany przez jemu wspόłczesnych za eksperta w dziedzinie egzegezy biblijnej. Dzięki korespondencji z papieżem Damazym zrodziła się idea rewizji wielu istniejących, rόżniących się od siebie przekładόw Ewangelii na podstawie tekstόw źrόdłowych. Wkrόtce jednak rozpoznano konieczność rozszerzenia prac rewizyjnych rόwnież na księgi Starego Testamentu, ktόre Hieronim postanowił tłumaczyć, opierając się na tekstach hebrajskich, a nie jak dotychczas na LXX. Innowacyjność tego przedsięwzięcia napotkała na krytykę i sprzeciw w wielu kręgach kościelnych. Obawiano się ogromnego wpływu, jaki Hieronim mόgł wywrzeć na kształt Biblii dzięki swojemu nowemu przekładowi opierającemu się na oryginalnych tekstach źrόdłowych i zachowującemu sens przekazywanej zbawczej treści, a nie zachowującemu jej dosłownego brzmienia, co byłoby rόwnoznaczne z detronizacją Septuaginty.
Jerome of Strydon (347-419), one of the four great Fathers of the Western Church, is remembered in history as a translator of the Bible. His interest in the Holy Scriptures, great knowledge of the works of early Christian writers and fluency in Greek and Hebrew meant that he was considered by the contemporaries as an expert in the field of biblical exegesis. Thanks to the correspondence with Pope Damas, the idea of revising many existing, differing translations of the Gospel based on source texts emarged. Soon, however, the necessity to expand the revision of the works was recognized, also to the books of the Old Testament, which Jerome decided to translate, based on the Hebrew texts, and not on the LXX as before. The innovation of this undertaking encountered criticism and opposition in many church circles. There was a fear of the enormous influence that Jerome might have had on the shape of the Bible thanks to his new translation based on original source texts and preserving the meaning of salvation content rather than preserving its literal sound, which would be the dethronement of the Septuagint
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/876
DOI: 10.31743/vp.4038
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachniak_Tatiana_Die Regel_der_Ubersetzung_nach_Hieronymus.pdf419,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons