Studia z Prawa Wyznaniowego : [47] Community home page

Logo

Studia z Prawa Wyznaniowegoto czasopismo wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem a kościołami (w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe.

(English) Studia z Prawa Wyznaniowego (The Studies in Law on Religion) is an annual journal published by the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin. It aims to publish scholarly articles on the legal aspects of religious freedom as well as relations between the state and churches (especially the Catholic Church) and other religious denominations. The journal gives special attention to Polish law on religion.

OTWARTY DOSTĘP

Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).


Redaktor Naczelny:
Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) mail: pstan@kul.pl
Zastępca Redaktora Naczelnego:
Artur Mezglewski (Akademia Sztuki Wojennej, Polska) mail: a.mezglewski@akademia.mil.pl
Redaktor – Sekretarz Redakcji:
Marta Ordon (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) mail: mordon@kul.pl
Redaktor językowy (angielski):
Daria Bębeniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
Delaine R. Swenson (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Redaktorzy tematyczni:
Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska) mail: zdzislaw.zarzycki@uj.edu.pl
Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski, Polska) mail: dwalencik@uni.opole.pl
Członkowie redakcji:
Oleksandr Bilash (Ужгородський національний університет, Užhorod, Ukraina)
Záboj Horák (Univerzita Karlova, Republika Czeska)
Blaž Ivanc (Univerza v Ljubljani, Słowenia)
Michaela Moravčíková (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja)
Vincenzo Pacillo (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Włochy)
Emanuel P. Tăvală (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia)
Wolfgang Wieshaider (Universität Wien, Austria)
Michał Czelny (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Rada Naukowa:
Louis-Léon Christians (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia)
Gaetano Dammacco (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Włochy)
Antoni Dębiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia, Włochy)
Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
Ignác Antonín Hrdina (Univerzita Karlova, Praha, Republika Czeska)
Józef Krukowski (Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja Prawnicza, Polska)
Henryk Misztal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Damián Němec (Univerzita Palackého v Olomouci, Republika Czeska)
Balázs Schanda (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Węgry)
Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Vytautas Vaičiūnas (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Litwa)
Krzysztof Warchałowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

ISSN: 2081-8882
e-ISSN: 2544-3003
DOI: 110.31743/spw

Zasady udostępniania
Teksty opublikowane w tomach 1-13 Studiów z Prawa Wyznaniowego udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Od tomu 14 teksty udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY 4.0).
Copyright Notice
The texts in Volumes 1-13 are published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0) licence. Beginning with Volume 14/2011, all texts published in Studia z Prawa Wyznaniowego are available under a Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence.

Kontakt:
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji
Al. Racławickie 14, p. 701
20-950 Lublin; Poland
(48) 81 445-37-01; wyznanie@kul.pl
Główna osoba do kontaktu:
Dr Marta Ordon
Sekretarz redakcji
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Browse