Studia z Prawa Wyznaniowego, 2017, T. 20

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Introduction to the Thematic Section
  (Wydawnictwo KUL, 2017) Poirier, Philippe; Papastathis, Konstantinos
 • Item
  The “living together” argument in the European Court of Human Rights case-law
  (Wydawnictwo KUL, 2017) Pagotto, Tania
  This article analyses the three cases where the argument of “living together” was engaged by the ECtHR and accepted as a legal justification for the prohibition of the full-face veils (burqa and niqab): SAS v. France (2014), Belcacemi and Oussar v. Belgium (2017), and Dakir v. Belgium (2017). It analyses the proposed concept of “living together” itself, explaining its content and its development in the French and Belgian contexts. The paper argues that there is a lack of a robust legal analysis sufficient to legitimize this new argument. Finally, it makes the case for more fact-oriented decisions and the need for the Court to engage in evaluating all the knowledge it obtains, including empirical material brought by the third parties’ interventions. This could be beneficial for two reasons: facilitating the application of the proportionality test and protecting the Court itself from dangerous challenges to its authority. Artykuł analizuje trzy sprawy, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka użył argumentu odwołującego się do życia razem (living together), akceptując go jako uzasadnienie dla zakazu zasłaniania twarzy (burqa i niqab): SAS v. France (2014), Belcacemi and Oussar v. Belgium (2017) oraz Dakir v. Belgium (2017). Analizie poddane jest samo pojęcie „życia razem” w celu wyjaśnienia jego znaczenia i rozwoju we francuskim i belgijskim kontekście. Zdaniem Autorki brakuje pogłębionych analiz prawnych, które wystarczająco uzasadniałyby stosowanie tego nowego argumentu. Artykuł zamyka postulat bardziej skrupulatnego uwzględniania okoliczności faktycznych przy podejmowaniu decyzji. Podkreśla się przy tym, że Trybunał powinien w pełniejszym zakresie brać pod uwagę całokształt posiadanych informacji, włączając w to materiał empiryczny dostarczany przez podmioty interweniujące na zasadzie strony trzeciej. Byłoby to korzystne z dwóch powodów: ułatwiałoby zastosowanie testu proporcjonalności oraz chroniłoby Trybunał przed niebezpiecznym podważaniem jego autorytetu.
 • Item
  Between law and politics: Muslim religious practices in Swiss public schools
  (Wydawnictwo KUL, 2017) Bretscher, Fabienne
  Switzerland is currently confronted with a strong political movement that aims at restricting civil rights of certain minority groups, in particular Muslims. This has led to several limitations to their religious practices, some of them even approved by popular vote. From a legal point of view, the question arises which role this shift in politics plays in the Federal Supreme Court’s interpretation of the fundamental right to freedom of religion granted by the Swiss Constitution in cases regarding Muslims. By means of a case study in the field of public education, this paper examines how the political environment influences the relevant case law. It arrives at the conclusion that although the Court was at first following the political trend of restricting Muslims’ fundamental rights, it has taken a stronger stand against such tendencies in recent decisions. Szwajcaria stoi obecnie w obliczu silnego ruchu politycznego, którego celem jest ograniczenie praw obywatelskich niektórych grup mniejszościowych, w szczególności muzułmanów. Doprowadziło to do różnych ograniczeń ich praktyk religijnych. Niektóre z tych ograniczeń zostały nawet zaakceptowane w głosowaniu powszechnym. Z prawnego punktu widzenia powstaje pytanie o rolę, jaką ta zmiana w polityce odgrywa w przyjmowanej przez Federalny Sąd Najwyższy interpretacji podstawowego prawa do wolności religii zagwarantowanego w szwajcarskiej Konstytucji w sprawach dotyczących muzułmanów. Artykuł analizuje wpływ środowiska politycznego na orzecznictwo odnosząc się do spraw z zakresu edukacji publicznej. W konkluzji stwierdza się, że chociaż Sąd początkowo wpisywał się w polityczny trend ograniczania podstawowych praw muzułmanów, to jednak w ostatnich decyzjach zajmuje mocniejsze stanowisko przeciwko takim tendencjom.
 • Item
  “We are fortress Europe!” Nativism and religion in the ideology of Pegida in the context of the European crisis
  (Wydawnictwo KUL, 2017) Murariu, Mihai
  This article deals with the movement known as “Patriotic Europeans against the Islamisation of the Occident,” or Pegida, focusing primarily on the nativist dimension which often takes centre stage in its ideological discourse. Pegida describes itself as a defender of Western Civilization and of its Christian legacy from what it sees as the perils of Islamisation on the one hand, and of globalist political elites on the other. In the context of the political changes and rise of alternative visions of civil society, particularly in Central and Eastern Europe, Pegida should arguably be seen as a representative of a growing European nativist wave. Lastly, the article looks at the “Prague Declaration,” a document which was signed in 2016 by Pegida and a number of allied movements from outside of Germany. Przedmiotem artykułu jest ruch znany jako „Patriotic Europeans against the Islamisation of the Occident” (Patriotyczni Europejczycy Przeciwko Islamizacji Zachodu) lub Pegida, przy czym akcent położony jest na kwestie związane z natywizmem, które często zajmują centralne miejsce w dyskursie ideologicznym. Pegida definiuje się jako obrońca zachodniej cywilizacji i jej chrześcijańskiego dziedzictwa przed tym, co jest przez nią określane jako niebezpieczeństwo islamizacji z jednej strony, oraz zagrożenie ze strony globalistycznych elit politycznych z drugiej. W kontekście dokonujących się zmian politycznych i tworzenia alternatywnych wizji społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, Pegida może być postrzegana jako przedstawiciel rosnącej europejskiej fali natywistycznej. Na koniec artykuł odnosi się do tzw. Deklaracji Praskiej (Prague Declaration), która została przyjęta w 2016 r. przez Pegidę i kilka powiązanych z nią ruchów spoza Niemiec.
 • Item
  Unveiling the “veil debate” in the Greek press
  (Wydawnictwo KUL, 2017) Karagiannopoulou, Chara
  This article traces and analyses the narrative of the “veil debate” in France and Turkey as constructed by two Greek newspapers: the liberal Kathimerini and the leftist Avgi. It aims, firstly, to bring out the interconnection between the political ideological orientation of each of these newspapers and the narrative that they adopt, and secondly, to shed light on how the peculiarities of the socio-political context intersect with the narrator’s interests and preferences in the process of building the framework for public discussion in Greece. It concludes that the Greek narration of the “veil debate” in France and Turkey runs along normative lines (irrespective of the newspaper’s ideological affiliation), challenges the validity of Westphalian values, reflects the interdependence between socio-political contexts, and takes into consideration the supranational discourse of Greek foreign policy. Artykuł przedstawia i analizuje narrację dotyczącą dyskusji poświęconej praktyce zakrywania głowy we Francji i Turcji, przyjętą przez dwie greckie gazety: liberalną Kathimerini i lewicową Avgi. Celem opracowania jest po pierwsze ukazanie związków między orientacją polityczno-ideologiczną obu gazet a przyjmowaną w nich narracją. Po drugie, zamierzeniem Autorki jest naświetlenie kwestii, w jaki sposób specyfika kontekstu społeczno-politycznego krzyżuje się z interesami i preferencjami narratora dotyczącymi kształtowania ram prowadzonej w Grecji dyskusji publicznej. Jednym z wyprowadzonych wniosków jest to, że grecka narracja dotycząca praktyki zakrywania głów we Francji i Turcji ma charakter normatywny (bez względu na ideologiczną afiliację danej gazety), kwestionuje ważność westfalskich wartości, odzwierciedla wzajemną zależność kontekstów społeczno-politycznych i uwzględnia ponadpaństwowy dyskurs greckiej polityki zagranicznej.