Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/832
Title: Rola Żandarmerii Wojskowej w kształtowaniu dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Other Titles: The role of the Military Police in shaping the military discipline in the Armed Forces of the Republic of Poland
Authors: Jastrzębski, Wińczysław
Keywords: Żandarmeria Wojskowa; dyscyplina wojskowa; przestępstwa; służba wojskowa; Wojska Obrony Terytorialnej; Military Police; military discipline; offences; military service; Territorial Defence Forces
Issue Date: 9-Mar-2020
Abstract: Pierwszym celem pracy jest próba wyjaśnienia pojęcia dyscypliny wojskowej obowiązującego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wskazanie i analizę stosownych aktów normatywnych. Drugi dotyczy odnosi się do oceny przydatności obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie efektywnego kształtowania dyscypliny wojskowej przez ŻW. Analizie poddano zwłaszcza: ustawę o dyscyplinie wojskowej, przepisy karne prawa procesowego i materialnego, inne ustawy dotyczące funkcjonowania Sił Zbrojnych oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia i zarządzenia, a także normy regulaminowe oraz rozkazy Ministra Obrony Narodowej. Przedmiotowe przepisy oceniono przez pryzmat uprawnień i obowiązków żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. W pracy wskazano zakres czynów sensu stricto i sensu largo wymierzonych przeciwko dyscyplinie wojskowej wyróżniony spośród przestępstw, wykroczeń, przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Przedmiotem analizy są także kary i środki karne przewidziane tylko dla żołnierzy czynnej służby wojskowej. Praca zawiera także analizę podstaw prawnych pełnienia przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej służby patrolowej, realizacji prze nich czynności zatrzymania oraz uprawnień procesowych Żandarmerii Wojskowej. Przeprowadzone badania dały podstawy do sformułowania ważnych wniosków i postulatów de lege ferenda.
The first aim of the dissertation is to explain the concept of military discipline existing in the Polish Armed Forces by identifying and analyzing the applicable normative acts. The second aim concerns the assessment of the effectiveness of the current legal solutions regarding the effective shaping of military discipline by the military police. The analysis involves primarily the act on military discipline, criminal law and substantive law provisions, acts concerning the functioning of the Armed Forces, the regulations and ordinances issued on the basis of the latter, as well as regulations and orders of the Minister of Defence. The above provisions were assessed from the perspective of the entitlements and responsibilities of the Military Police soldiers. The study focuses on a range of acts sensu stricto and sensu largo against the military discipline isolated from the list of crimes, fiscal offences and others. The study also includes an examination of penalties and penal measures as provided for in law strictly for soldiers in active service. The dissertation also includes an analysis of the legal basis for the performance of policing services and the application of detention by the soldiers of military police, as well as their procedural entitlements. The conducted analysis provided grounds for the formulation of important conclusions and postulates de lege ferenda.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL; promotor pomocniczy: dr Damian Szeleszczuk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/832
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jastrzebski_Winczyslaw_Rola_Zandarmerii_Wojskowej_w_ksztaltowaniu_dyscypliny_wojskowej_w_Silach_Zbrojnych_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.