Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/804
Title: Wpływ orzecznictwa polskiego i wspólnotowego na stosowanie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym przez uczelnie wyższe
Other Titles: The impact of the Polish and Community jurisprudence on the application of higher education law by universities
Authors: Zięba, Beata
Keywords: szkolnictwo wyższe; orzecznictwo; uczelnie wyższe; statut; prawo o szkolnictwie wyższym; higher education; jurisdiction; universities; statue; higher education law
Issue Date: 24-Feb-2020
Abstract: W dysertacji doktorskiej pt.: "Wpływ orzecznictwa polskiego i wspólnotowego na stosowanie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym przez uczelnie wyższe" przedstawiono analizę zarówno przepisów dotychczasowych ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r., jak i aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. oraz wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz polskich sądów (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych i innych). Zaprezentowano także uregulowania prawne statutów największych uczelni w Polsce, które są aktami prawa wewnętrznego, jako elementów mających znaczny wpływ na rozumienie i efektywność przepisów prawnych dotyczących specyfiki i charakteru prawa o szkolnictwie wyższym. Pokazano korelację kwestii analizy przepisów prawa ustaw regulujących materię i funkcjonowanie szkolnictwa wyższego z kwestią wykładni tychże przepisów, poprzez analizę orzecznictwa polskiego i wspólnotowego, kolejno z kwestią przepisów określonych w aktach prawa wewnętrznego poszczególnych uczelni. Dorobek ten jest niezmiernie ważny i godny podkreślenia, gdyż służy ułatwieniu zrozumienia uregulowań i procedur charakterystycznych dla obszaru funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce.
In the doctoral dissertation entitled: "The impact of the Polish and Community jurisprudence on the application of higher education law by universities", an analysis of both the provisions of the current "Prawo o szkolnictwie wyższym" of 2005 and the currently applicable provisions of the "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" of 2018 and the selection of decisions of the Court of Justice of The European Union are presented, European Court of Human Rights and Polish courts (the Constitutional Tribunal of Poland, Supreme Court of the Republic of Poland, Supreme Administrative Court, voivodeships in administrative courts and others). Legal regulations of the statues of the largest universities in Poland, which are acts of internal law, were also presented as elements having a significant impact on the understanding and effectiveness of legal provisions regarding the specificity and nature of the law on higher education. The correlation of the issue of analyzing legal provisions of acts regulating the matter and functioning of higher education was shown with the issue of interpretation of these provisions, by analyzing Polish case law and Community, followed by the issue of provisions set out in the acts of internal law of individuals universities. The acquis is extremely important and worth emphasizing, as it serves to facilitate the understanding of regulations and procedures specific to the area of functioning of universities in Poland
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/804
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zieba_Beata_Wplyw_orzecznictwa_polskiego_i_wspolnotowego_na_stosowanie_przepisow_prawa_o_szkolnictwie-wyzszym_przez_uczelnie.pdfrozprawa doktorska4,06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.