Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/802
Title: Typy więzi z rodzicami a poczucie jakości życia młodzieży z rozpoznaniem schizofrenii
Other Titles: Attachment to parents and quality of life among adolescents with early-onset schizophrenia
Authors: Połom, Magdalena
Keywords: styl przywiązania do rodziców; poczucie jakości; schizofrenia o wczesnym początku; attachment style to parents; subjective quality of life; early onset schizophrenia
Issue Date: 24-Feb-2020
Abstract: Głównym celem badań była ocena więzi z rodzicami, psychospołecznego funkcjonowania oraz subiektywnej jakości życia młodzieży z diagnozą schizofrenii. Podstawowe pytanie projektu brzmiało: czy poziom schizofrenii oraz typ więzi z rodzicami młodzieży z rozpoznaniem schizofrenii są podobne czy różne w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami? Poza typem więzi i poczuciem jakości życia, w projekcie uwzględniono również pomiar następujących zmiennych: samoocena, poczucie własnej skuteczności, poczucie osamotnienia, oraz cechy emocjonalne: depresja, lęk, złość i ciekawość. W badaniu wzięło udział 332 nastolatków w wieku 14-18 lat, w tym 48 nastolatków z rozpoznaniem schizofrenii i 274 nastolatków zdrowych. Do dalszych analiz zakwalifikowano 42 osoby z powyższą diagnozą oraz 42 zdrowych rówieśników najbardziej zbliżonych pod względem zmiennych socjodemograficznych do chorej młodzieży. Uzyskane rezultaty wskazują, że wśród młodzieży z rozpoznaniem schizofrenii przeważają pozabezpieczne więzi z rodzicami. Ponadto osoby chore chrakteryzują się niższą samooceną, słabszym przekonaniem o własnej skuteczności oraz wyższym poczuciem osamotnienia w porównaniu do osób zdrowych. Wykazują również silną tendencję do reagowania stanami depresji i lęku, a poziom ich ciekawości (rozumianej jako cecha) jest obniżony.
The main aim of this study was to assess the attachment style to parents, psychosocial functioning and the subjective quality of life of adolescents diagnosed with schizophrenia. The major question of the project was: Is the level of subjective quality of life of adolescents diagnosed with schizophrenia and the attachment style to parents of adolescents diagnosed with schizophrenia similar or different compared to healthy peers? The project also includes measurement of the following variables: self-esteem, self-efficacy, loneliness and emotional traits: depression, anxiety, anger and curiosity. 322 adolescents aged 14-18 participated in the study, including 48 adolescents diagnosed with schizophrenia and 274 healthy adolescents. 42 people with diagnosis of schizophrenia and 42 healthy peers who were as close as possible to ill adolescents in terms of socio-demographic variables were qualified for further analyses. The obtained results indicate that among adolescents diagnosed with schizophrenia, the insecure attachment style to parents predominate. Moreover, ill people are characterized by lower self-esteem, much lower self-efficacy and higher loneliness compared to healthy people. They also demonstrate a stronger tendency to respond with states of depression and anxiety, and the level of their curiosity (understood as a trait) is declined.
Description: Wydział Nauk Spolecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/802
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polom_Magdalena_Typ_wiezi_z_rodzicami_a_poczucie_jakosci_zycia_u_mlodziezy_z_ropoznaniem_mlodziezy.pdfrozprawa doktorska3,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.