Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/784
Title: Philosophy and Manipulation. An attempt to build a framework for a possible philosophy of manipulation
Other Titles: Filozofia i manipulacja. próba zbudowania podstaw dla możliwej filozofii manipulacji
Authors: Martinelli, Edoardo
Keywords: philosophy; ethics; manipulation; persuasion; filozofia; etyka; manipulacja; perswazja
Issue Date: 12-Feb-2020
Abstract: W przeciwieństwie do psychologii filozofia zawsze miała niewiele do powiedzenia na temat manipulacji. Literatura psychologiczna, zarówno popularna, jak i akademicka, jest pełna tekstów o manipulacji, jej technikach, sposobie działania, skutkach dla poszczególnych osób oraz społeczeństwa, Z drugiej strony filozofia zawsze wykazywała mniejsze zainteresowanie manipulacją. Niniejsza praca dotyczy związków filozofii i manipulacji, a ściślej mówiąc, tego, w jaki sposób możemy badać manipulację przez pryzmat filozofii. Nie omawia sposobów działania manipulacji, lecz ma na celu podkreślenie jej filozoficznych aspektów i odpowiedź na niektóre pytania dotyczące tego zjawiska, na przykład: a) czy istnieje coś, co możemy nazwać manipulacją? b) jeśli tak, to jak możemy zdefiniować ją filozoficznie? c) czym manipulacja różni się od przymusu, perswazji, wyzysku, wywierania wpływu i propagandy? d) czy są jakieś moralne konsekwencje manipulacji? e) czy można określić filozofię manipulacji? Celem jest przede wszystkim wypełnienie istniejącej w badaniach luki, gdyż, jak stwierdzono powyżej, istnieje niewiele prac filozoficznych na temat manipulacji, a relacje między manipulacją a filozofią stanowią stosunkowo nowy kierunek badań.
Unlike psychology, philosophy has always had little to say about manipulation. Psychology literature, both of popular consume and academic, is full of texts about manipulation, its techniques, how it works, its effects of people and society. On the other hand philosophy has always shown less interest for manipulation.This work is about philosophy and manipulation. more precisely it is about how we can investigate manipulation through the lens of philosophy. This work is not concerned about how manipulation works, rather it seeks to underline and answer some philosophical questions around manipulation, for instance: a) is there something we can call manipulation? b) if there is, how then we can define it philosophically? c) how does manipulation differ from coercion, persuasion, exploitation, influence and propaganda? d) are there some moral consequences for manipulation? e) is it possible to establish a philosophy of manipulation? The goal of this dissertation is, first of all, to fill a gap.
Description: Wydział Filozofii, Instytut Filozofii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/784
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martinelli_Philosophy_and_manipulation.pdfrozprawa doktorska1,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.