Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/783
Title: Rozwój społeczny w koncepcjach społeczeństwa sieci. Studium teoretyczne
Other Titles: Social development in the concepts of network society. Theoretical study
Authors: Frączek, Katarzyna
Keywords: rozwój społeczny; rozwój technologiczny; zmiana społeczna; społeczeństwo sieci; paradygmat sieci; social development; social change; technological development; network society; network paradigm
Issue Date: 18-Feb-2020
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest rozwój społeczny w koncepcjach społeczeństwa sieci. Praca zawiera charakterystykę rozwoju społecznego, będącego częścią podejścia teoretycznego M. Castellsa i J. van Dijka, a także liczne nawiązania do współczesnych teorii rozwoju społecznego składające się na teoretyczny kontekst badanych koncepcji. W badaniach, których rezultaty przedstawiono w pracy, wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną. Służyła ona do zbadania treści wybranych opracowań, których przedmiotem jest rozwój społeczny i społeczeństwo sieci. Zakres pracy obejmuje koncepcje społeczeństwa sieci, związanie z nimi (bezpośrednio lub pośrednio) współczesne teorie rozwoju społeczenego oraz najważniejsze zagadnienie z obszaru podejść sieciowych w socjologii. Problematyka rozwoju społecznego została opisana poprzez przyjętą perspektywę sieciową, która wyróżnia się spośród teoretycznych ujęć problemu transformacji społeczeństw ery postindustrialnej. Położenie punktu ciężkości na przeobrażeniach struktur w kierunku sieci miało na celu określenie, czy istnieje sieciowy model rozwoju społecznego, a jeśli tak, to w jaki sposób użycie tego modelu przekłada się na socjologiczny opis społeczeństwa i zachodzących w nim zmian.
The social development in the network society concepts is the subject of this paper. It includes the characteristics of social development as part of the theoretical approach represented by M. Castells and J. van Dijk, as well as numerous references to contemporary social development theories that form the theoretical context of the examined concepts. The studies, whose results are cited in this paper, were based on the analytical and synthetic method. It was used to examine the content of selected studies on social development and network society. The scope of the paper covers the concepts of network society and contemporary social development theories which are connected with them (directly or indirectly) and the key issues of the network approaches in sociology. The issues of social development have been described through the adopted network perspective, which stands out from the theoretical approaches to the problem of transformation of post-industrial societies. Placing focus on transforming structures into networks was aimed to determine whether there is a network model for social development and, if so, how the use of this model translates into a sociological description of society and its changes.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/783
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fraczek_Katarzyna_Rozwoj_spoleczny_w_koncepcjach_spoleczenstwa_sieci_Studium_teoretyczne.pdfrozprawa doktorska1,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.