Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/775
Title: Wolontariat na rzecz organów administracji publicznej
Other Titles: Volunteering for public administration agencies
Authors: Gocko, Beata
Keywords: wolontariat; wolontariusz; organy publiczne
Issue Date: 27-Jan-2020
Abstract: Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest wolontariat na rzecz organów administracji publicznej. Przedmiotem moich rozważań jest próba analizy prawnego charakteru świadczenia usług przez wolontariusza na rzecz organów administracji publicznej. Podstawą prawną funkcjonowania wolontariatu w Polsce jest ustawa z 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która definiuje wolontariusza jako osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. W ustawie określony został katalog podmiotów, na rzecz których wolontariusze mogą wykonywać swoje świadczenia. Jednym z wymienionych w tym katalogu korzystającym z usług wolontarystycznych są właśnie organy administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Zasadnicza teza rozprawy doktorskiej zakłada, że uregulowania prawne dotyczące świadczenia usług wolontariackich mają zastosowanie do wolontariatu na rzecz organów administracji publicznej. Ze względu na status prawny i specyfikę działania podmiotu administracji publicznej usługi świadczone przez wolontariusza na rzecz organów administracji publicznej wymagają dodatkowego szczególnego uregulowania. Praca została podzielona na cztery rozdziały wraz ze wstępem, zakończeniem i bibliografią.
The aim of the present dissertation is volunteering for public administration agencies. It looks into the legal character of voluntary services for the public administration agencies as the issue hasn’t been scrutinized yet by researchers. The legal basis of volunteering is the act of 2003 about public utility activities and volunteering, which defines a volunteer as a natural person who does a job willingly and without being paid within the law. The law also determines the organisations a volunteer can provide services for, one of these being public administration agencies, however, excluding their economic activity. In other words, a volunteer is a provider of actions related to provision of work for public institutions, excluding commercial entities. The fundamental thesis of this desideration assumes that the legal regulations concerning providing of volunteer services apply to volunteering for state administration bodies. Due to the legal status and specific character of public administration entities’ operations, the services provided by a volunteer to public administration bodies require additional special regulations. This work is divided into four chapters, including the introduction and the bibliography.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/775
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beata_Gocko_Wolontariat _na_rzecz_organow_administracji_publicznej.pdfrozprawa doktorska2,02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.