Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/774
Title: Sądowa kontrola działalności organów regulacyjnych
Other Titles: Judicial control of the activities of regulatory authorities
Authors: Kurzawa, Angelika
Keywords: sądowa kontrola; regulacja; organ regulacyjny; działalność administracji publicznej; judicial control; activities of public administration; regulation; regulatory authority
Issue Date: 27-Jan-2020
Abstract: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest zagadnienie sądowej kontroli działalności organów regulacyjnych. Powodem podjęcia tego tematu jest brak kompleksowego opracowania i zanalizowania w doktrynie tejże problematyki, dość interesującej ze względu na występujący dualizm sądowej kontroli działalności organów regulacyjnych. Sprawowanie kontroli nad działalnością administracji publicznej zostało powierzone w Konstytucji sądom administracyjnym. Niekiedy jednak ustawodawca przekazuje do rozpatrzenia sądom powszechnym niektóre sprawy administracyjne, które mają swój początek w postępowaniu administracyjnym i zachodzi konieczność ich końcowego załatwienia co do meritum w postępowaniu sądowym. Celem rozprawy doktorskiej jest odpowiedź na pytanie o konieczność przekazania sądom powszechnym kompetencji do merytorycznego orzekania w sprawach z zakresu regulacji oraz zasadność przyjętego przez ustawodawcę dualizmu sądowej kontroli działalności organów regulacyjnych. W rozprawie doktorskiej postawiona jest następująca teza główna, że niezasadne jest utrzymywanie dychotomicznego modelu sądowej kontroli działalności organów regulacyjnych przez sądy powszechne i sądy administracyjne. Postawione są również cztery tezy poboczne. Rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów.
The subject of my doctoral dissertation is the issue of judicial control of the activities of regulatory authorities. The reason for taking up this topic is the lack of comprehensive elaboration and analysis in the doctrine of this issue, quite interesting due to the occurring dualism of the judicial control of the activities of regulatory authorities. Exercising control over the activities of public administration is entrusted to the administrative courts in the Constitution. However, the legislator sometimes forwards to the common courts some administrative matters, which have their origin in the administrative proceedings and it is necessary to settle them with regard to the merits in the court proceedings. The aim of the doctoral dissertation is to answer the question about the necessity of providing the common courts with competence to substantiate adjudication in matters related to regulation as well as the legitimacy of dualism of judicial control adopted by the legislator. In the doctoral dissertation, the following main thesis is made that it is unjustified to maintain a dichotomous model of judicial control of the activities of regulatory authorities by common courts and administrative courts. Also four secondary theses are made. The doctoral dissertation consists of five chapters.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/774
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_Kurzawa_Sadowa_kontrola_dzialalnosci_organow_regulacyjnych.pdfrozprawa doktorska1,93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.