Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/773
Title: Podmiotowe i kontekstualne uwarunkowania satysfakcji z życia księży rzymskokatolickich na emeryturze
Other Titles: Subjective and contextual determinants of life satisfaction among retired Roman Catholic priests
Authors: Falewicz, Adam
Keywords: satysfkacja z życia; gerotranscendencja; bilans życiowy; księża; emerytura; life satisfaction; gerotranscendence; life balance; priests; retirement
Issue Date: 20-Jan-2020
Abstract: W pracy badano związki między podmiotowymi i kontekstualnymi czynnikami a satysfakcją z życia księży na emeryturze. Za podstawę teoretyczną badań przyjęto teorię gerotranscendencji Tornstama. W celu weryfikacji hipotez przebadano 168 księży emerytów. W badaniach wykorzystano: Kwestionariusz Samopoczucia Księży (KSK), Kwestionariusz Aprobaty Społecznej – w wersji skróconej (KAS-S), Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki (IPIP-BFM-20), Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-12), Kwestionariusz Sens w Życiu (MLQ-PL), Skalę Przebaczenia - Heartland Forgiveness Scale (HFS), Trzywymiarową Skalę Mądrości (3D-WS), Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności (KPWG-3), Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS), Kwestionariusz Bilansu Życiowego (KBŻ) oraz pytania otwarte. Analizy ujawniły szereg zależności oraz pozwoliły na identyfikację predyktorów satysfakcji badanych. Aktualną satysfakcję z życia, poziom bilansu życiowego i satysfakcję z kapłaństwa wyjaśniają, w różnej konfiguracji, na poziomie egzystencjalno-duchowym: osobiste znaczenie Eucharystii, obecność sensu i pokój wewnętrzny; na poziomie osobowym: stabilność emocjonalna, subiektywne poczucie zdrowia, problemy w zakresie zdrowia psychicznego, wymiar poznawczy i wymiar utraty poczucia własnej godności, wymiar samoświadomościowy i wynik ogólny skali mądrości; na poziomie relacyjnym: pozytywne przebaczenie, wartość posłuszeństwa przełożonym kościelnym oraz obecność bliskich przyjaciół. Dokonano typologii badanych z uwagi na profil satysfakcji. Opis grupy uzupełniono o analizę narracyjną wypowiedzi badanych.
The study explores the relationships between subjective and contextual factors and the satisfaction of retired priests. Tornstam’s theory of gerotranscendence was adopted as the theoretical framework. To verify hypotheses, 168 retired priests were examined. Following tools were used: Questionnaire of Priests' Satisfaction (KSK), Social Approval Questionnaire - short version (KAS-S), Short questionnaire for measuring the Big Five (IPIP-BFM-20), General Health Questionnaire (GHQ-12), Questionnaire Sense in Life (MLQ-PL), Heartland Forgiveness Scale (HFS), Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS), Questionnaire of Sense of Self-Dignity (KPWG-3), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Life Balance Questionnaire (KBŻ) and open ended questions. The analyzes revealed certain dependencies and allowed to identify the predictors of satisfaction. The satisfaction with life, the level of life balance and satisfaction with the priesthood are explained, in various configurations, on the existential-spiritual level by: the personal meaning of the Eucharist, the presence of meaning and inner peace; at the personal level by: emotional stability, subjective health, mental health problems, cognitive dimension and dimension of loss of the sense of dignity, self-awareness dimension and the overall score of the wisdom scale; on a relational level by: positive forgiveness, the value of obedience to church superiors and the presence of close friends. Clustering procedure allowed to classify respondents due to the satisfaction profile. The description of the group contained narrative analysis of respondents' statements.
Description: Wydział Nauk Społecznych; Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Stanisława Steuden
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/773
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Falewicz_Adam_Podmiotowe_i_kontekstualne_uwarunkowania_satysfakcji_z_zycia_ksiezy_rzymskokatolickich_na_emeryturze.pdfrozprawa doktorska5,41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.