Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/772
Title: Wychowawczy udział rodziny w kształtowaniu motywacji altruistycznej młodzieży. Badania empiryczne licealistów
Other Titles: Educational participation of the family in shaping the altruistic motivation of young people. Empirical research of high-school students
Authors: Leśniak-Walczuk, Patrycja Anna
Keywords: motywacje altruistyczne; altruizm; wychowanie w rodzinie; system wartości; adaptacyjna i emancypacyjna funkcja wychowania; modele rodzicielstwa; altruistic motivations; altruism; family upbringing; value system; adaptive and emancipatory education upbringing function; parenting models
Issue Date: 17-Jan-2020
Abstract: Głównym celem dysertacji było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze o związek między wychowaniem w rodzinie a rodzajem motywacji do altruizmu młodzieży licealnej. Zamierzeniem badań było porównanie, pod względem wybranych czynników wychowania w rodzinie dwóch grup młodzieży o różnym typie motywacji altruistycznej (endocentrycznej i egzocentrycznej). Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono teoretyczne aspekty rodzinnych uwarunkowań kształtowania motywacji altruistycznej: system wartości rodziców, adaptacyjna i emancypacyjna funkcja wychowania oraz zależnościowy, niezależnościowy i współzależnościowy model rodzicielstwa. Badania zostały przeprowadzone w strategii ilościowej. Wykorzystanie tej strategii w powyższych badaniach umożliwiło poznanie, które z wybranych atrybutów wychowania w rodzinie ma znaczenie w procesie kształtowania motywacji do altruizmu. Analiz wyników badań własnych wskazała na związek pomiędzy wybranymi czynnikami wychowania w rodzinie a rodzajem motywacji młodzieży do altruizmu. Okazało się, że istnieją różnice istotne statystycznie w systemie wartości w zależności od endocentrycznej lub egzocentrycznej motywacji. Szczegółowe analizy wykazały istotną statystycznie współzależność pomiędzy adaptacyjną funkcją wychowania ojca a endocentryczną motywacją do altruizmu.
The main goal of the dissertation was to search for answers to a research question concerning the relationship between family upbringing and the type of motivation for altruism of high-school students. The intention of the research was to compare, in terms of selected upbringing factors in family upbringing , two groups of young people with different types of altruistic motivation (endocentric and exocentric). Pursuant to the literature of the subject, theoretical aspects of family determinants of shaping altruistic motivation were presented: the system of parents' values, adaptive and emancipatory function of education as well as the dependence, independence and interdependence model of parenthood. The research was conducted with the use of a quantitative strategy. Such type of strategy in the abovementioned research make it possible to understand which of the selected attributes of family upbringing is important in the process of shaping the motivation for altruism. Analysis of the results of the own research establish the link between selected factors of family upbringing and the type of motivation of young people for altruism. It appeared that there are statistically significant differences in the value system depending on endocentric or exocentric motivation. Detailed analyses have revealed a statistically significant correlation between the adaptive function of father upbringing and the endocentric motivation for altruism.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Danuta Opozda, dr Magdalena Parzyszek
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/772
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lesniak-Walczuk_Patrycja_Wychowawczy_udzial_rodziny_w_ksztaltowaniu_motywacji_altruistycznej.pdf3,8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.