Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/771
Title: Transgraniczne połączenia spółek z udziałem polskiej spółki handlowej a odpowiedzialność karna menedżerów
Other Titles: Cross-border mergers with the involvement of Polish commercial companies and the criminal liability of their managers
Authors: Staniek, Krzysztof
Keywords: transgraniczne połączenia spółek; odpowiedzialność menedżerów; cross-borders mergers; managers liability
Issue Date: 20-Jan-2020
Abstract: Przedmiotem rozważań rozprawy są procesy transgranicznego połączenia spółek, w których jednym z łączących się podmiotów jest polska spółka handlowa, w kontekście karnoprawnej odpowiedzialności menedżerów. Celem rozprawy jest przedstawienie odmian transgranicznych połączeń spółek w ramach Unii Europejskiej, ze względu na kryterium podmiotowe jej uczestników – polskich spółek prawa handlowego, zarówno w aspekcie materialno-prawnym jako i kolizyjno-prawnym z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności karnej menedżerów, jako podmiotów o najistotniejszym wkładzie w prawidłowy przebieg procesu transgranicznego łączenia się spółek. W pracy analizie poddane zostały karnoprawnie relewantne zachowania menedżerów w procesie transgranicznych połączeń.
The subject of the considerations in the dissertation are the processes of cross-border mergers in which one of the merging entities is a Polish commercial law company, in the context of the liability of its managers under criminal law. The aim of the dissertation is to present types of cross-border mergers within the European Union, following the criterion of the parties involved therein – Polish commercial law companies, both in the aspects of substantive law and the rules of conflicts of laws, following the principles of criminal liability of their managers as the parties with the most significant contribution to the correct development of the process of cross-border mergers. The dissertation analyses the behaviours of managers relevant to the process of cross-border mergers under the criminal law.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Nauk Prawnych; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Jerzy Migdał
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/771
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Staniek_Krzysztof_Transgraniczne_polaczenia_spolek_z_udzialem_polskiej_spolki_handlowej_a_odpowiedzialnosc_karna_menedzerow.pdfrozprawa doktorska3,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.