Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/770
Title: Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania aktywności społeczno-religijnej młodzieży maturalnej. Na podstawie badań w Archidiecezji Przemyskiej.
Other Titles: Environmental and educational determinants of socio-religious activeness of secondary school seniors. Based on research in the Archdiocese of Przemyśl
Authors: Konieczny, Paweł
Keywords: aktywnosć społeczna; aktywność religijna; młodzież; Archidiecezja Przemyska; uwarunkowania; social activeness; religious activeness; youth; determinants; the Archdiocese of Przemyśl
Issue Date: 10-Jan-2020
Abstract: Podjęte w pracy analizy prowadziły do ustalenia zależności między ustalonym poziomem społeczno-religijnej aktywności badanej młodzieży w określonych jej obszarach, a branymi pod uwagę cechami makro- i mikrośrodowiskowymi, uwzględnianymi jako czynniki warunkujące. Występujące tendencje zobrazowane zostały ilustracjami z badań empirycznych, przeprowadzonych na próbie 645 uczniów klas maturalnych. Przeprowadzona analiza bogatego materiału empirycznego pozwoliła ustalić kilka zasadniczych wniosków. Przede wszystkim należy podkreślić, że aktywność społeczno-religijną maturzystów można scharakteryzować jako pochodną cech środowisk socjalizacji młodego pokolenia, wśród których rodzina i jej kondycja odgrywa fundamentalne znaczenie. Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki analiz badawczych jednoznacznie potwierdziły, że to rodzina pochodzenia i jej zasobność kapitału kulturowego wyznaczonego zasadniczo wskaźnikami tj. częstotliwość praktykowanych aktywności kulturowych, struktura, wykształcenie rodziców, ich prestiż zawodowy i społeczny, otwartość na zaangażowanie społeczne i religijne oraz promowane w procesie wychowania wartości stanowią istotne czynniki stymulujące uwagę młodzieży na tym, co dzieje się w jej otoczeniu. Maturzyści korzystnie usytuowani w rodzinach o wysokim kapitale społeczno-kulturowym, pochodzący z rodzin pełnych, w których wysoko ceni się wartości tj. patriotyzm, przyjaźń, rodzina, pomaganie innym, wiara religijna, Bóg, zbawienie, w zdecydowanie większym stopniu zadeklarowali swoją żywą aktywność społeczno-religijną we wszystkich analizowanych jej płaszczyznach. Zaprezentowane w niniejszej pracy analizy stanowią wymowne potwierdzenie przyjętych przypuszczeń. Cechy tła społecznego, a zwłaszcza kondycja rodziny pochodzenia ankietowanych stanowią w opiniach badanych istotne czynniki warunkujące jej aktywność społeczno-religijną.
The analyses undertaken in the study led to determining a relationship between the established level of socio-religious activity of the studied youth in specific areas and the macro- and micro- environmental features taken into account as determinants. The observed tendencies are represented by illustrations from empirical studies carried out on a sample of 645 secondary school seniors. The conducted analysis of the rich empirical material allowed to reach some fundamental conclusions. First of all, it should be emphasised that the socio-religious activity of secondary school seniors can be characterised as a derivative of the characteristics of the young generation’s environments of socialisation, among which the family and its condition play a fundamental role. The results of the research presented in this work have clearly confirmed that it is the family of origin and its resources of cultural capital, essentially determined by such indicators as the frequency of doing cultural activities, structure, parents' education, their professional and social prestige, openness to social and religious involvement, and the values promoted in the upbringing process that are important factors which draw the attention of young people to what is happening in their environment. A considerably greater proportion of students brought up in favourable conditions in families with high social and cultural capital, coming from complete families in which values are highly appreciated (i.e. patriotism, friendship, family, helping others, religious faith, God, salvation) declared their lively social-religious activity in all of its analysed areas. The analyses presented in this work clearly confirm the adopted assumptions. The characteristics of the social background, and the condition of the respondents’ family of origin in particular, constitute important factors which according to them determine their socio-religious activity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/770
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konieczny_Pawel_Srodowiskowe_i_edukacyjne _uwarunkowania_aktywnosci_społeczno-religijnej_mlodziezy_maturalnej.pdfrozprawa doktorska4,77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.