Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/759
Title: "Ostateczny kres a ostateczny nasz z nieprzyjacielem naszym bój". Program ikonograficzny wystroju kościoła Trójcy Świętej w Krośnie jako przykład kontrreformacyjnej sztuki kościelnej doby baroku.
Other Titles: „The Final End and Our Ultimate Fight with the Enemy”. The Iconographic Programme of the Decor of the Holy Trinity Church in Krosno as an Example of the Baroque Counter-Reformation Art.
Authors: Batory, Paweł
Keywords: ikonografia; barok; kontrreformacja; sztuka sakralna; iconography; baroque; counter-reformation; sacral art
Issue Date: 19-Dec-2019
Abstract: Kościół parafialny Trójcy Świętej w Krośnie jest jednym z najciekawszych zabytków na terenie Polski z niemal kompletnie zachowanym wystrojem malarskim i rzeźbiarskim z XVII i XVIII wieku. Po przebadaniu historii świątyni oraz obiektów stanowiących jej wyposażenie (ze wskazaniem źródeł ikonograficznych poszczególnych przedstawień), uwzględniając kontekst historyczny oraz postaci zleceniodawców i fundatorów, podjęto próbę zrekonstruowania wyglądu wnętrza kościoła w XVII i XVIII w. oraz spróbowano odczytać treści wyrażane za pośrednictwem zgromadzonych tu dzieł sztuki. W programie ikonograficznym wystroju fary krośnieńskiej, w większości zrealizowanym w XVII wieku (z kulminacją około połowy stulecia) możemy rozróżnić kilka warstw znaczeniowych: dogmatyczną, moralizatorską, komemoracyjną oraz polemiczno-apologetyczną. Szczególnie ciekawa jest owa warstwa propagandowa, zgodna z panującym wówczas w Kościele rzymskokatolickim paradygmatem kontrreformacyjnym. Praca stawia hipotezę, że jest ona wymierzona przede wszystkim przeciwko doktrynie polskich arian. Po zbadaniu doboru scen i postaci oraz sposobu zestawienia ich ze sobą, wątek antysocyniański można uznać za element wyróżniający ów program i łączący w jedną, spójną całość to bogate i różnorodne wyposażenie malarskie i rzeźbiarskie krośnieńskiej fary.
The parish church of the Holy Trinity in Krosno is one of the most interesting historical monuments in Poland with almost completely preserved pictorial and sculptural decor from the 17th and 18th century. After examining the history of the church and objects constituting church’s furnishings (with the indication of iconographic sources of individual images), with regard to historical context as well as investors and founders, an attempt was made to reconstruct the 17th and 18th century look of the church’s interior and try to interpret ideas expressed through the works of art collected here. In the iconographic programme of the parish church, which was executed mostly in the 17th century (with the culmination of around the middle of the century) we may distinguish several significative layers: dogmatic, moralizing, commemorative as well as polemical and apologetic. The propaganda function is especially interesting. It complies with the Counter-Reformation paradigm that was dominant in the Roman Catholic Church of the time. The thesis proposes a hypothesis that the polemical layer of the church’s decor is aimed against the doctrine of Polish Arians. After examining the selection of scenes and characters as well as the way of juxtaposing them with each other, the Anti-Socinian topic may be regarded to be a distinctive element of the church’s iconographic programme, uniting into one cohesive whole the rich and diverse pictorial and sculptural decor of the Krosno parish church.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Nauk o Sztuce; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/759
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Batory_Pawel_Ostateczny_kres_a_ostateczny_nasz _z_nieprzyjacielem_naszym_boj_Program_ikonograficzny_wystroju_kosciola_Trojcy_Swietej_w_Krosnie.pdfrozprawa doktorska6,65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Batory_Pawel_Ostateczny_kres_a_ostateczny_nasz_z_nieprzyjacielem_naszym_boj_Program_ikonograficzny_wystroju_kosciola_Trojcy_Swietej_w_Krosnie_wersja_skomp..pdfrozprawa doktorska4,67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.