Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/757
Title: Problem podmiotowości bytów w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego - W poszukiwaniu podmiotowości jako transcendentalnej właściwości
Other Titles: Problem of beings subjectivity in Henryk Skolimowski's ecophilosophy - In search of subjectivity as a transcendental property
Authors: Barwicka, Anita
Keywords: podmiotowość; ekofilozofia; antropologia; etyka; transcendentalia; subjectivity; ecophilosophy; anthropology; ethics; transcendentals
Issue Date: 18-Dec-2019
Abstract: Praca jest poświęcona filozoficznej analizie ekofilozofii Henryka Skolimowskiego w aspekcie podmiotowości. Pokazano uniezależnienie procesualnego podmiotu od świadomości, rozumności, decyzyjności, jak i bycia istotą żyjącą. Omówiono odrzucenie transcendentale ALIQUID, wskazano inne rozwiązania filozoficzne doprowadzające do działań opiekuńczych wobec przyrody. W pracy zauważono odmienne rozumienie racjonalności poszerzonej o elementy poznania intuicyjnego, kontemplacyjnego i mistycznego oraz przyjęcie nieklasycznego kryterium prawdziwości przez Skolimowskiego, a także zmianę rozumienia pojęcia tradycji, tożsamości, wolności. Prześledzono związki omawianej ekofilozofii z ewolucjonistami europejskimi, filozofią indyjską. Autorka pracy zaproponowała nowe ujęcie tematyki podmiotowości w świetle klasycznie europejsko rozumianych transcendentaliów, proponując uznanie podmiotowości za transcendentale. Podmiotowość uznano za jedną z egzystencjalnych charakterystyk bytu, określającą jeden z granicznych aspektów jego istnienia. Uznano, że afirmacja wszystkich transcendentaliów, a w szczególności dołączonej do nich podmiotowości, jest jednym z najbardziej generalnych i podstawowych sposobów wyrażania afirmacji istnienia i godności bytu. Taka afirmacja daje też metafizyczną rację dla postulatów ekofilozofii wobec współczesnej cywilizacji, jak również postulatów etyki wobec moralności bez uciekania się do rozwiązań panteistycznych. Zaproponowano nowy schemat porządkujący myślenie o podmiotowości i jej wartościowanie w oparciu o tradycyjną perspektywę filozoficzną.
The thesis contains the philosophical analysis of Skolimowski's eco-philosophy in terms of subjectivity and demonstrates independence of subject from: consciousness, rationality, and being a living creature. It discusses the rejection of the transcendental ALIQUID. It points out the other philosophical solutions leading to protecting the nature. The thesis notes his different understanding of rationality expanded with elements of intuitive, contemplative and mystical cognition and his adoption of the non-classical criterion of truth; and his changed understanding of the concepts of tradition, identity and freedom. It investigates the ties of eco-philosophy with the European evolutionists and Indian philosophy. The author of the thesis proposes a new approach to topics of subjectivity in the light of the classical European understanding of transcendentals, by proposing the recognition of subjectivity as the transcendental. Subjectivity is recognized as one of the existential characteristics of being, defining one of the border aspects of its existence.The author of the thesis recognizes affirmation of the all transcendentals, in particular subjectivity attached to them, as one of the most general and fundamental ways of expressing affirmation of existence and dignity of being. Such affirmation also gives metaphysical rationale for the postulates of eco-philosophy towards the contemporary civilizationm as well as the postulates of ethics towards morality. The thesis proposes a new organizing schema for thinking about subjectivity and its evaluation based on traditional philosophical perspective.
Description: Wydział Filozofii, Instytut Filozofii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, prof. SGGW
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/757
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barwicka_Anita_Problem_podmiotowosci_bytow_w_ekofilozofii_Henryka_Skolimowskiego_W_poszukiwaniu_podmiotowosci_jako_transcendentalnej_wlasciwosci.pdfrozprawa doktorska2,75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.