Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/755
Title: Klasyczna i najnowsza argumentacja w sporze o karę śmierci. Studium prawnoporównawcze
Other Titles: Classical and the latest argumentation in the dispute over the death penalty. Comparative law study
Authors: Migdał, Marcin
Keywords: kara śmierci; międzynarodowe prawo; krajowe prawo; death penalty; international law; national law
Issue Date: 17-Dec-2019
Abstract: Na ożywienie sporu o karę śmierci wpłynęły w ostatnim czasie dwie decyzje władzy publicznej:ratyfikowanie przez Polskę Protokołu 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczących zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach (Dz. U. 2014 poz. 1155) oraz zmiana nauczania Kościoła Rzymsko-Katolickiego o karze śmierci, wyrażona w nowej redakcji n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zadaniem pracy było ukazanie w tym kontekście podstaw aksjologicznych oraz regulacji normatywnych a także zasad funkcjonowania w praktyce kary śmierci na świecie i w Polsce na przestrzeni lat oraz przedstawienie aktualnej perspektywy aksjologicznej, opartej o standardy międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw człowieka, ochrony życia i zakazu tortur, oraz nieludzkiego, okrutnego lub poniżającego traktowania lub karania, poprzez omówienia systemów ochrony takich organizacji światowych jak: ONZ, Rada Europy, Unia Europejska oraz wewnątrzkrajowych zawartych przede wszystkim w Konstytucji RP. Konkludując zająć można stanowisko, że w nowoczesnych systemach prawnych, opartych po II wojnie światowej na aksjologii zdecydowanego odchodzenia od kary śmierci oraz aksjologii szacunku dla ludzkiego życia i godności osoby ludzkiej, kara śmierci nie może być orzekana i wykonywana, a tym samym nie może być obecnie wprowadzana do systemu prawa penalnego.
Two recent decisions of public authorities have contributes to the revival of the dispute over death penalty: the implementation by Poland of Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of death penalty in all circumstances (Journal of Laws 2014, item 1155) and the change of teaching of the Roman Catholic Church on the death penalty, expressed in the new edition of number 2267 of the Catechism of the Catholic Church. The main goal of this thesis was to present the prime axiological foundations in this context and the normative regulations, as well as review of the pracitcal operating principles in the World and in Poland over the years and to present the current axiological perspecitve based on the international standards, with particular emphasis on the protection of human rights, the protection of life and the prohibition of torture, and inhuman rights, cruel or degrading treatment or punishment, by discussing the protection systems of such worldwide organizations as the UN, the Council of Europe, the European Union and domestic protection systems contained primarily in the Constitution of the Republic of Poland. In conclusion, one can say that in the modern judicial systems being after the Second World War under the influence of the axiology of categoric change, in the form of leaving behind the death penalty and the axiology of paying respect to human life and dignity, the death penalty cannot be introduced into the penal law systems.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Instytut Nauk Prawnych; promotor rozprawy doktorskiej: ks.dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/755
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Migdal_Marcin_Klasyczna_i_najnowsza_argumentacja_w_sporze_o_kare_smierci_Studium_prawnoporownawcze.docrozprawa doktorska1,84 MBMicrosoft WordView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.