Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/751
Title: The basis of human transcendence according to Mieczysław Albert Krąpiec
Other Titles: Podstawy transcendencji człowieka według Mieczysława Alberta Krąpca
Authors: Michael Nnamdi, Konye
Keywords: transcendencja; personalizm; metafizyka; Lublin; Krąpiec; transcendence; personalism; metaphysics
Issue Date: 11-Dec-2019
Abstract: Główną tezą podejmowaną w tej rozprawie doktorskiej jest to, że ostateczna podstawa ludzkiej transcendencji jest zakorzeniona w metafizycznych zasadach bytu i działań człowieka jako osoby. Próba uzasadnienia tego twierdzenia pociągnęła za sobą kluczowe pytania dotyczące doświadczalnej, a także uzasadnione wyjaśnienia transcendencji człowieka w stosunku do przyrody i społeczeństwa. W poszukiwaniu satysfakcjonujących odpowiedzi badacz zastosował metodę analizy w celu ustalenia przedmiotu badania, a mianowicie ludzkiej transcendencji - w tekstach filozoficznych Krąpca. Stąd ustalona metoda wyjaśnienia metafizycznego, która szuka ostatecznych zasad, została wykorzystana do wyjaśnienia podstawy ludzkiej transcendencji w celu przedstawienia wybranych wymiarów ludzkiej transcendencji w stosunku do natury i społeczeństwa. Cała rozprawa składa się z dwóch części, a mianowicie: prezentacji i wyjaśnienia odkrytych faktów ludzkiej transcendencji (w pierwszym i drugim rozdziale); następnie demonstracja domen ludzkiej transcendencji i wreszcie pewne oznaki konsekwencji przyjęcia lub odrzucenia argumentów Krąpca o transcendencji ludzkiej (rozdział trzeci i czwarty). Wśród kluczowych wniosków wyciągniętych przez badacza wyróżnia się dowód, że człowiek wykracza poza naturę i społeczeństwo, ponieważ z jednej strony nie zawdzięcza swojej egzystencji (istnieniu) ani naturze, ani społeczeństwu. Z drugiej strony, w swoich skutecznych działaniach poznawczych i wolicjonalnych, człowiek wykracza także poza naturę i społeczeństwo w swoich osobistych poszukiwaniach prawdy, dobra i piękna.
The main thesis advocated in this doctoral dissertation is that the ultimate basis of human transcendence is rooted in the metaphysical principles of the being and actions of man as a person. The attempt to justify this claim provoked key questions regarding the experience as well as justified explanations of man's transcendence in relation to nature and society. In the search for satisfactory answers, the researcher employed the method of analysis in order to determine the object of investigation, namely human transcendence - in Krąpiec's philosophical texts. Whence determined, the method of metaphysical explanation, which searches for ultimate principles, was used for the elucidation of the basis of human transcendence in view of presenting selected dimensions of human transcendence in relation to nature and society. The entire dessertation comprises od two parts, namely: the presentation and explanation of discovered facts of human transcendence (in first and second chapters); then, the demonstration of domains of human transcendence and finally some indications of consequences for accepting or rejecting Krąpiec's arguments for human transcendence (third and fourth chapters). Amongst the key conclusions reached by the researcher stands out the demonstration that man transcends both nature and society because on the one hand, he does not owe the origin of his existence (being) to either nature or society. On the other hand, in his efficaciously cognitive and volitive actions, the human person, also transcends nature and society in his personal search for truth, good, and beauty.
Description: Wydział Filozofii, Instytut Filozofii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, ks. dr hab. Tomasz Duma
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/751
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konye_Michael_ The_basis_of_human_transcendence_according_to_Mieczyslaw_Albert_Krapiec.pdfrozprawa doktorska2,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.