Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/749
Title: Polscy malarze w pracowni Léona Cognieta w latach 1833-1850, ich związki ze szkołą francuską i artystyczne inspiracje. Studium z zakresu badań nad genezą polskiego malarstwa romantycznego.
Other Titles: Polish paintars in Léon Cogniet's studio in 1833-1850, their connections with French school and artistic inspirations. A study in the field of research into the genesis of Polish Romantic painting.
Authors: Studziżba-Kubalska, Beata
Keywords: Léon Cogniet; pracownia; polskie malarstwo romantyczne; Henryk Rodakowski; Teofil Kwiatkowski; studio; Polish Romantic painting
Issue Date: 11-Dec-2019
Abstract: W latach 1833-1870 szczególną popularnością wśród polskich artystów studiujących w Paryżu cieszyły się malarskie pracownie Léona Cognieta (1794-1880). Do pogłębionej analizy tego zagadnienia skłania fakt, że u Cognieta, francuskiego romantyka, malarza nurtu juste-milieu i cenionego pedagoga studiowało przeszło dwudziestu polskich arystów, wśród nich zaś indywidualności tak wybitne, jak Teofil Kwiatkowski, Henryk Rodakowski, czy Wojciech Gerson. Cogniet natomiast, zapomniany i dotychczas niedoceniany jako artysta, w świetle ostatnich badań jawi się jako wybitny przedstawiciel francuskiego malarstwa romantycznego. Prawdziwym fenomenem jest jego działalność pedagogiczna. Datą graniczną określającą zakres niniejszej rozprawy, opartej na archiwalnej bazie źródłowej, jest rok 1850 – opuszczenia atelier francuskiego mistrza przez Rodakowskiego, która to data uznawana jest równocześnie za datę graniczną romantyzmu w malarstwie francuskim. Jej centralnym wątkiem jest pytanie o wpływ Cognieta na jego polskich uczniów. Stało się ono z kolei punktem wyjścia do ukazania różnorodnych wpływów artystycznych, źródeł inspiracji, które kształtowały ich twórczość. Szczególnie wyraziście rysują się związki polskich malarzy ze sztuką francuską epoki. W ich dziele, szczególnie zaś w twórczości Kwiatkowskiego i Rodakowskiego dokonywała się też, jako rezultat nauki w pracowni mistrza i kontaktów z ówczesnym środowiskiem artystycznym Paryża, adaptacja wzorów dawnej sztuki.
In 1833-1870, the painting workshops of Léon Cogniet (1794-1880) were particularly popular among Polish artists studying in Paris. A deeper analysis of this issue is prompted by the fact that Cogniet, a French romanticist, a painter of the juste-milieu movement and a respected pedagogue, educated over twenty Polish artists, including such outstanding personalities as Teofil Kwiatkowski, Henryk Rodakowski and Wojciech Gerson. Cogniet, on the other hand, forgotten and so far underestimated as an artist, in the light of recent research appears to be an outstanding representative of French romantic painting. The real phenomenon is his pedagogical activity. The border date defining the scope of this dissertation, based on the archival source database, is 1850 – leaving the studio of the French master by Rodakowski, which date is also considered to be the date of the borderline of Romanticism in French painting. Its central theme is the question about Cogniet's influence on his Polish students. In turn, it has became the starting point to show various artistic influences, sources of inspiration that shaped their work. The connections of Polish painters with the French art of those times are particularly striking. In their work, especially in the works of Kwiatkowski and Rodakowski, the adaptation of old art patterns was performed as a result of the studies in the master's studio and contacts with the contemporary artistic milieu of Paris.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych KUL, Instytut Nauk o Sztuce; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Lechosław Lameński
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/749
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polscy_malarze_w_pracowni_Léona_Cognieta_w_latach_1833-1850_ich_zwiazki_ze_szkola_francuska_i_artystyczne_inspiracje.pdfrozprawa doktorska1,99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Polscy_malarze_w_pracowni_Léona_Cognieta_w_latach_1833-1850_ich_zwiazki_ze_szkola_francuska_i_artystyczne_inspiracje_ilustr..pdfilustracje3,65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.