Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/746
Title: Status prawny zakonników wyniesionych do biskupstwa w Kościele łacińskim
Other Titles: The legal status of religious raised to the episcopate in the Latin Church
Authors: Rogalski, Paweł
Keywords: biskup; Bishop; zakonnik; biskupstwo; emeryt; religious, episcopate, pensioner; episcopate; pensioner
Issue Date: 10-Dec-2019
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest przedstawienie zagadnienia wyniesienia zakonników do biskupstwa w Kościele łacińskim. W pracy przedstawiona została definicja prawna zakonnika, jego formacja, prawa i obowiązki wynikające z faktu złożenia profesji zakonnej, a także ukonstytuowanie jego pozycji w Kościele w skutek wyniesienia do godności biskupiej. Na podstawie przeprowadzonej analizy obowiązujących norm prawnych dotyczących wyboru na urząd biskupi, obowiązków i praw biskupa zakonnika, a także statusu biskupa emeryta zakonnika, ukazane zostało, iż procedury wyboru duchownego członka instytutu na urząd biskupi są takie same jak w przypadku wyboru duchownego diecezjalnego. Jednakże wybór zakonnika na pasterza diecezji, czy też pracownika dykasterii Kurii Rzymskiej implikuje ze sobą powstanie nowej, specyficznej relacji tej osoby względem swojej dotychczasowej wspólnoty, którą w skutek decyzji Ojca Świętego będzie musiał opuścić. W rozdziale I przedstawiono pojęcia zakonnika i biskupa na gruncie obowiązującego prawa powszechnego. Rozdział II traktuje o konsekwencjach prawnych związanych z wyniesieniem zakonnika do biskupstwa. Omówione zostały pojęcia inkorporacji, inardynacji, a także prawa i obowiązki zakonnika. III rozdział poświęcono sytuacji prawnej zakonnika biskupa emeryta.
The subject of the dissertation is to present the issue of the legal status of religious raised to the episcopate in the latin church. The work presents the legal definition of a friar, his formation, rights and obligations resulting from the fact of their religious vows and the affirmation of his position in the Church after his elevation to the episcopate. On the basis of the analysis of the applicable legal norms concerning the election of the bishop, the duties and rights of a bishop as well as the status of the bishop of a religious, it was shown that the procedure for electing a clergy member of the institute for the bishop's office is the same as in the case of diocesan clergy. However, choosing a monk as a shepherd of a diocese or an employee of the Roman Curia's dicastery implies the creation of a new, specific relationship of this person to his current community, which as a result of the decision of the Holy Father he will have to leave. The first chapter is present of the concepts of a religious and the bishop on the basis of applicable common law. The second chapter is devoted to the presentation of the legal consequences connected with the elevation of a friar to the bishopric. This chapter presents the concepts of incorporation, inardination and also rights and religious duties. The third chapter deals with the legal situation of a religious of a retired bishop.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Ambroży Skorupa
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/746
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rogalski_Pawel_Status_prawny_zakonnikow_wyniesionych_do_biskupstwa_w_Kosciele_lacinskim.pdfrozprawa doktorska1,6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.