Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/745
Title: Model szkolenia i przeprowadzania egzaminów w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce. Studium prawne
Other Titles: The model of training and admistering exams in the process of obtaining license to drive vehicles in Poland. Legal study
Authors: Margiel, Damian
Keywords: prawo o ruchu drogowym; road traffic law; prawo jazdy; warunki ustawowe; egzamin państwowy; procedura egzaminowania; driving license; statutory conditions; examination procedure
Issue Date: 16-Dec-2019
Abstract: Praca doktorska składa się z 4 rozdziałów, które prezentują proces szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Rozdział I stanowi wprowadzenie do pracy. Szczegółowo została zaprezentowana ewolucja całego procesu szkolenia i egzaminowania. Rozdział II przedstawia proces szkolenia, omawiając szczegółowy program szkolenia teoretycznego i praktycznego. Rozdział ten przedstawia sylwetkę instruktora nauki jazdy i kursanta, podkreślając istotę współpracy pomiędzy tymi podmiotami. W tej części pracy przedstawiono warunki ustawowe dla kandydatów na kierowców, a także zaprezentowano mocne i słabe strony polskiego systemu szkolenia młodych kierowców. Rozdział III pracy to proces egzaminowania kandydatów na kierowców. W tej części pracy szczegółowo została przedstawiona procedura przystępowania do egzaminu państwowego. Celem tego rozdziału jest rozwiązanie problemu prawnego. Problem badawczy brzmi: ,,Model szkolenia kandydatów na kierowców podporządkowany jest osiągnięciu pozytywnego wyniku na egzaminie, natomiast nie gwarantuje on opanowania właściwej techniki jazdy i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym”. Rozdział IV pracy to propozycje zmian w procesie szkolenia i zmian w instrukcji egzaminowania. W tej części pracy wskazano na niskie warunki ustawowe dla kandydatów na kierowców. Cel pracy został osiągnięty. Postawiony problem prawny został rozwiązany, zaproponowano także liczne postulaty zmian, aby poprawić jakość szkolenia i egzaminowania.
The doctoral dissertation consists of 4 chapters which present the process of training and examining candidates for drivers. Chapter I is an introduction to work. The evolution of the entire training and examination process was presented in detail. Chapter II presents the training process by discussing a detailed theoretical and practical training program. This chapter presents the silhouette of a driving instructor and a student, underlining the essence of cooperation between these entities. This part of the work presents the statutory conditions for candidates for drivers, and presents the strengths and weaknesses of the Polish system of training young drivers. Chapter III of the work is a process of examining candidates for drivers. This part of the thesis presents the procedure for taking the state exam in detail. The purpose of this chapter is to solve the legal problem. The research problem reads: "The model of training candidates for drivers is subordinated to achieving a positive result in the exam, but it does not guarantee mastery of proper driving technique and safe participation in road traffic." Chapter IV of the work is proposals for changes in the training process and changes in the examination instructions. This part of the work indicates low statutory conditions for candidates for drivers. The goal of the work has been achieved. The legal problem posed has been resolved, and numerous demands for change have been proposed to improve the quality of training and examination.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Administracji; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/745
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Margiel_Damian_Model_szkolenia_i_przeprowadzania_egzaminow_w_procesie_uzyskiwania_uprawnien_do_kierowania_pojazdami_w_Polsce_Studium_prawne.docxrozprawa doktorska7,71 MBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.