Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/741
Title: Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych
Other Titles: Enviromental and educational determinants of attitudes of criminal police towards the problem of security in local communities
Authors: Ozimek, Marek
Keywords: bezpieczeństwo; policja; postawy; środowisko lokalne; edukacja
Issue Date: 12-Dec-2019
Abstract: Poruszana w pracy doktorskiej problematyka środowiskowych i edukacyjnych uwarunkowań postaw policji wobec problemu bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych. W szczegółowych badaniach autor koncentruje się na sposobie postrzegania i rozumienia oraz emocjonalnego reagowania, a także na deklarowanych zachowaniach funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec określonych zagrożeń bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Cel projektu ma charakter teoretyczno-poznawczy oraz prakseologiczny. Ukierunkowany jest na poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące zależności między określonymi czynnikami środowiskowymi takimi jak: autodeklaracja religijna, pochodzenie lokalne, rodzaj jednostki pełnienia służby, rodzaj pionu pełnienia służby, staż służby oraz edukacyjnymi takimi jak: wykształcenie oraz uczestnictwo w kursach i szkoleniach na temat bezpieczeństwa lokalnego oraz socjodemograficznymi: płeć, wiek, stan cywilny i liczba dzieci, sytuacja materialna, a prezentowanymi przez funkcjonariuszy policji kryminalnej postawami w ich aspekcie poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym. Zaprojektowana struktura pracy obejmuje pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne analizy dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa. W rozdziale drugim podjęta została refleksja na temat instytucji policji i jej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. W rozdziale trzecim, metodologicznym zaprezentowany został własny warsztat badawczy, w tym poszczególne etapy procesu badawczego, a tym główne i szczegółowe problemy badawcze i odpowiadające im hipotetycznie założenia co do zależności między zmiennymi zależnymi (komponenty postaw respondentów), a branymi pod uwagę zmiennymi niezależnymi ( określone czynniki środowiskowe i edukacyjne). Rozdziały IV i V zawierają prezentację i analizy uzyskanych wyników badań wraz z ich interpretacjami, a także wnioski naukowe i praktyczne. Praca zawiera ponadto wstęp, zakończenie oraz spis tabel, wykresów, schematów, jak też bibliografię.
The subject of environmental and educational determinants of police attitudes to the problem of security in local communities raised in the doctoral thesis. In detailed studies, the author focuses on the way of perceiving and understanding and emotional response, as well as on the declared violations of criminal police officers against specific security threats in local communities. The goal of the project is theoretical-cognitive and praxeological. It is directed at seeking answers to questions regarding the relationship between specific environmental factors such as: religious self-declaration, local origin, type of service unit, type of service, training and education, such as: education and participation in courses and training on local security and sociodemographic: sex, age, marital status and number of children, material situation, and attitudes presented by the police officers in their cognitive, emotional and behavioral aspects. The designed work structure includes five chapters. The first chapter contains theoretical analyzes regarding the subject of security. In the second chapter, a reflection was made on the police institution and its role in shaping the security of the state both globally and locally. In the third chapter, the methodology presents its own research workshop, including individual stages of the research process, including the main and specific research problems and their hypothetical assumptions as to the relationship between dependent variables (components of respondents' attitudes) and independent variables (defined environmental and educational factors). Chapters IV and V contain a presentation and analysis of the obtained research results along with their interpretations, as well as scientific and practical conclusions. The work also includes an introduction, ending and a list of tables, charts, diagrams, as well as a bibliography
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Franciszka Wanda Wawro, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/741
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozimek_Marek_Srodowiskowe_edukacyjne_uwarunkowania_postaw_funkcjonariuszy_policji_kryminalnej.pdfrozprawa doktorska3,55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.