Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/740
Title: Władza i wychowanie w wybranych koncepcjach pedagogicznych
Other Titles: Authority and upbringing in selected pedagogical concepts
Authors: Bednarczyk, Anna
Keywords: wychowanie; władza; pedagogika serca; pedagogika krytyczna; pedagogika personalistyczna; upbringing; authority; heart pedagogy; personalistic pedagogy
Issue Date: 28-Nov-2019
Abstract: Rozprawa doktorska zatytułowana: "Władza i wychowanie wwybranych koncepcjach pedagogicznych", dotyczy fundamentalnych zjawisk w życiu społecznym: wychowania i władzy. Zjawiska te występują powszechnie, dlatego są ważne dla badaczy rzeczywistości społecznej. Intensywność tytułowych kategorii uzasadnia potrzebę działania wychowawczego, niezbędnego w procesie wspierania rozwoju człowieka. Koncepcja wybranych pedagogik: pedagogiki serca, pedagogiki krytycznej i pedagogiki personalistycznej, inaczej interpretują zjawisko wychowania, a także odmiennie ukazują rolę i potrzebę sprawowania władzy w wychowaniu. Autorka koncepcji pedagogiki serca oraz reprezentanci pedagogiki krytycznej przedstawiają władzę w sposób kontrowersyjny, nie dostrzegając w niej konstruktywnego wymiaru. Pedagigika personalistyczna natomiast ujmuje władzę w sposób realistyczny, akcentując jej wychowawcze znaczenie w procesie wychowania. W oparciu o analizy opracowań na temat tytułowych zjawisk: wychowania i władzy, wyprowadzono możliwe implikacje wychowawcze, wynikające z odczytanych w wybranych koncepcjach pedagogicznych wypracowano dla praktyki wychowania teoretyczny model ujmujący prawdę o władzy rozprawie, że używanie władzy jest niezbędne w procesie wychowania ze względu na aktualne i przyszłe dobro rozwojowe wychowanka.
The doctoral dissertation entitled: "Władza i wychowanie wwybranych koncepcjach pedagogicznych" [Authority and upbringing in selected pedagogical concepts], concerns the fundamental phenomena in the social life of people: of upbringing and the authority. These phenomena are common and therefore are important for the researcher of social reality. Intensity of these categories justifies the need for action necessary in the process of supporting human development. Concepts of selected pedagogy: of the heart, critical pedagogy and personalistic pedagogy differently interpret of education, and also show other the role their. The author of the concept of pedagogy of the heart and representatives of critical pedagogy present the power in controversial way, not noticing in it a constructive dimension. On the other hand, the power shows in a education personalistic pedagogic. Personalistic pedagogic gives emphasis her upbringing importance in process of education. Based on the analysis of studies on the title phenomena: authority and upbringing, possible educational implications have been derived, resulting from the ways of occurrence of power in selected pedagogical concepts, and then developed a theoretical model for the practice of education, which captures the truth about of authority in upbringing. It was estabilished in this dissertation that the power is necessary in the process of upbringing, due the current and future development a human
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki Ogólnej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Marian Nowak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/740
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarczyk_Anna_Wladza_i_wychowanie_w_wybranych_koncepcjach_pedagogicznych.pdfrozprawa doktorska3,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.