Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/737
Title: Ochrona konsumenta transgranicznych usług płatniczych
Other Titles: Protection of the Customer of the Cross-border Payment Services
Authors: Pakla, Robert
Keywords: ochrona konsumenta; usługi płatnicze; transgraniczne świadczenie usług; dyrektywa PSD2; consumer protection; payment services; cross-border provision of services; PSD2 directive
Issue Date: 25-Nov-2019
Abstract: Celem niniejszej rozprawy jest analiza przepisów dotyczących ochrony konsumentów transgranicznych usług płatniczych w Unii Europejskiej oraz ocdena poziomu ich ochrony. Rozważanie przytoczonych zagadnień wprowadzi możliwość okreslenia perspektywy rynku usług płatniczych oraz jego znaczenie w zakresie potrzeb kształtowania przyszłej legislacji, z uwzględnieniem zmieniających się trendów społecznych i gospodarczych. Opracowywany temat został wybrany ze względu na powszechność usług płatniczych oraz wzrost znaczenia aspektu transgranicznego w przypadku ich świadczenia. Jednocześnie brak jest całościowego opracowania analizującego przedstawioną tematykę. Zagadnienia omawiane w pracy charakteryzuje brak ukształtowanej, jednolitej, spójnej linii orzeczniczej i dorobku doktryny. Jednocześnie podkreślić należy, że w zakresie analizowanej materii dochodzi do dynamicznych zmian ze względu na szybki rozwój nauk IT oraz trwale rosnące zapotrzebowanie w zakresie transgranicznych usług płatniczych. Ponadto wnioski de lege lata zawarte w niniejszej pracy mogą przyczynić się do zmian legislacyjnych w omaiwanej materii.
the aim of this text is to analyze the provisions on consumer protection of cross-border payment services in the European Union and the assess the level of their protection.Consideration of the issues mentioned will introduce the possibility of defining the perspective of the payment services market and its significance in the scope of the needs of shaping future legislation, taking into account the changing social and economic trends. The topic was chosen due to the universality of payment services and the growing importance of the cross-border aspect in the case of their provision. At the same time, there is no comprehensive study analyzing the subject matter. The issues discussed in the work characterize the lack of a shaped, uniform, coherent line of jurisprudence and the achievements of doctrine. At the dame time , it should be emphasized that in the area of the analyzed matter, there are dynamic changes due rapid development of IT science and the permanently growing demand of cross-border payment services. In addition, de lege lata conclusions contained in this work may contribute to legislative changes in the discussed matter.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/737
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pakla_Robert_Ochrona_konsumenta_transgranicznych_uslug_platniczych.pdfrozprawa doktorska1,79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.