Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/729
Title: Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej jako forma dialogu społecznego
Other Titles: Emmployee involvement in a European company as a form of social dialogue
Authors: Golema, Kamil
Keywords: zaangażowanie pracowników; informowanie; konsultacje; partycypacja; dialog społeczny; employee involvement; information; consultation; participation; social dialogue
Issue Date: 22-Oct-2019
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest analiza, której celem jest dokonanie oceny sposobu wdrożenia przepisów unijnych w odniesieniu do zaangażowania pracowników, czyli stwierdzenie, czy polskie przepisy regulujące funkcjonowanie spółki europejskiej w zakresie zaangażowania pracowników pozwala na uznanie, iż jest to jedna z form dialogu społecznego. Celem dodatkowym było wskazanie koniecznych do uwzględnienia elementów zaangażowania pracowników w procedurze tworzenia i funkcjonowaniu spółki europejskiej w Polsce, które realizują postulaty prawodawcy unijnego. Należy stwierdzić, iż polska ustawa nie rozwiązuje wszystkich kwestii autonomicznie, a jedynie w znacznym stopniu powiela rozwiązania unijne. W pracy podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, czy wdrożenie Dyrektywy 2001/86/WE przekłada się na dostateczne, całościowe, spójne oraz jednoznaczne uregulowanie zagadnień związanych z zaangażowaniem pracowników, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy dialog społeczny jest obligatoryjny w funkcjonowaniu podmiotów zorganizowanych, które swoją siedzibę mają na terytorium Polski. Celem dysertacji była również diagnoza bardzo rzadkiego stosowania tych rozwiązań legislacyjnych w kontekście całościowych regulacji dotyczących funkcjonowania spółek w Polsce. Realizowanie zasad dialogu społecznego nie należy do zadań łatwych, dlatego też właśnie to zjawisko wydaje się jedną z przyczyn nikłego wykorzystywania możliwości wynikających z utworzenia Societas Europea.
The subject of the dissertation is the analysis of the purpose of which is to asses the implementation of EU provisions with regard to employee involvement, i.e. determining whether Polish regulations governing the operation of a European company in the field of employee involvement allow to recognize that this is one of the forms of social dialogue. The additional objective was to indicate the elements necessary to take into account the involvement of employees in the procedure of establishing and operating a European company in Poland that implement the postulates of the EU legislator. It should be noted that the Polish law does not solve all matters autonomously, but only replicates EU solutions to a large extent. The paper attempts to answer the question whether the implementation of Directive 2001/86/EC translates into sufficient, comprehensive, consistent and unambiguous regulation of issues related to the involvement of employees, which will answer the question whether social dialogue is obligatory in the functioning of organized entities, which they are based in Poland. the aim of the dissertation was also the diagnosis of a very rare application of these legislative solutions in the context of comprehensive regulations regarding the functioning of companies in Poland. The implementation of the principles of social dialogue is not an easy task, which is why this phenomenon seems to be one of the reasons for the low use of the opportunities resulting from the creation of Societas Europea.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Włodzimierz Broński
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/729
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golema_Kamil_Zaangazowanie_pracownikow_w_spolce_europejskiej_jako_forma_dialogu_spolecznego.pdfrozprawa doktorska2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.