Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/716
Title: System pomocy rodzinie z osobą niepełnosprawną w latach 2004-2018 w Polsce
Other Titles: The social assistance system for families with a disabled person in the years 2004-2018 in Poland
Authors: Kawka, Paweł
Keywords: niepełnosprawność; rodzina; pomoc społeczna; wsparcie; disability; family; assistance; social; support
Issue Date: 8-Oct-2019
Abstract: Praca doktorska koncentruje się na problematyce pomocy rodzinie z osobą niepełnosprawną. Celem niniejszej rozprawy jest analiza rozwiązań prawnych służących świadczeniu pomocy i wsparciu rodziny z osobą niepełnosprawną od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej do końca 2018 r., a także ocena skuteczności przyjętych rozwiązań. Przedmiotowa rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale omówione zostaną podstawy prawne funkcjonowania polskiego modelu polityki społecznej w odniesieniu do rodziny z osobą niepełnosprawną. W rozdziale drugim wskazane zostaną podmioty odpowiedzialne za wsparcie rodziny. Sprecyzowany zostanie katalog podmiotów uprawnionych do pobierania świadczeń pomocowych. Dodatkowo rozdział ten będzie zawierał analizę zakresu zadań pomocy społecznej.W trzecim rozdziale sklasyfikowane zostaną świadczenia pomocowe należne rodzinie z osobą niepełnosprawną w ramach aktywizacji społecznej. W ostatnim czwartym rozdziale omówione zostaną przyczyny niewydolności rozwiązań praktycznych skierowanych na poprawę losu osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
This doctoral dissertation is focused on the issues of social assistance provided to a disabled of this dissertation is a analysis of legal solutions serving social assistance and support from the family with a disabled person, functioning from the moment of Poland accession to the structures of European Union to the present moment, that is in the years 2004-2018, as well as the evaluation of their effectiveness. This dissertation will consist of an introduction, 4 chapters and an conclusion, as well as a bibliographic index with a description of the sources used during the preparation of the doctoral dissertation. In the first chapter, I discuss the legal basis of the Polish social policy model in relation to the family with a disabled person, including such issues as: the impact of the European Social Model in the implementation of social policy in Poland, structural analysis of the social model adopted in the Polish system, in particular the aspect of assistance granted to the family, especially one that includes a disabled person, In the third chapter, I classify social services due to a family with a disabled person. In the final, fifth chapter, I will discuss the reasons of inefficiency of practical solutions measures aimed at improving the fate of disabled people and their families.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Elżbieta Szczot, prof KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/716
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kawka_Paweł_System_pomocy_rodzinie_z_osoba.pdfrozprawa doktorska4,38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.