Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/715
Title: Ochrona i obrona praw wiernego w kanonicznym prawie karnym
Other Titles: The protection and defense of the rights of the faithful in canonical law
Authors: Saternus, Arkadiusz
Keywords: prawa wiernego; ochrona i obrona praw; proces karny; środki odwoławcze; środki pojednawcze; the right of the faithful; protection and defense of rights; penal process; legal remedies; legal conciliation measures
Issue Date: 8-Oct-2019
Abstract: Wymierzanie kary w ramach systemu sprawiedliwości w Kościele powinno być połączone z troską o ochronę godności człowieka i zabezpieczenie jego podstawowych praw. Rozprawa została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale wskazano na sposoby zabezpieczenia praw wiernego w systemie sprawiedliwości Kościoła. Uwzględniono okoliczności umożliwiające wymierzenie bądź deklarowanie kary dekretem pozasądowym oraz przedstawiono zasady procesu karnosądowego. Drugi rozdział rozprawy poświęcony jest stosowaniu środków duszpasterskich i pojednawczych oraz problematyce obecności adwokata. Trzeci rozdział rozprawy wskazuje na możliwość wniesienia środków odwoławczych w procesie karnosądowym, takich jak: apelacja, restitutio in integrum i skarga o nieważność wyroku. W rozdziale czwartym wskazano na środki prawne, jakie wierny może zastosować przeciw aktom wydanym przez organy administracji w procedurze karnoadministracyjnej, takie jak rekurs hierarchiczny, rekurs sądowo-administracyjny oraz rekurs o naprawienie szkody. Celem rozprawy jest uwrażliwienie na kwestie ochrony i obrony praw wiernego w kanonicznym prawie karnym. Opracowanie ukazuje w szerokim kontekście kwestię ochrony i obrony praw wiernego, podejmując problematykę zarówno procesu karnosądowego, jak i procedury karnoadministracyjnej, poszerzoną o kwestie związane z środkami pojednawczymi i obecnością adwokata w ramach omawianych procedur.
The imposition of punishment within the Church's justice system should be combined with concern for the protection of human dignity and safeguarding its fundamental rights. The dissertation has been divided into four chapters. The first chapter indicates the circumstances that would allow imposing or declaring a sentence by extrajudicial decree and presents the principles of the penal proceedings. The second chapter of this dissertation is devoted to the use of pastoral and reconciliation measures and the presence of a lawyer. The third chapter of this study indicates the possibility of lodging legal remedies. In the penal proceedings we include an appeal, restitutio in integrum, an action for the annulment of a judgment. The fourth chapter indicates the legal measures that the faithful can apply against acts issued by administrative bodies in the penal-administrative procedure. These include hierarchical recourse (appeal), judicial-administrative recursion and recourse for damages. The aim of the dissertation is to sensitize to the protection and defense of the rights of the faithful in canonical penal law. The study presents, in a broad context, the issue of protection and defense of the rights of the faithful, addressing the issues of both the penal process and the penal-administrative procedure, expanding this subject to issues related to conciliation and the presence of a lawyer under the discussed procedures.
Description: Wydział Prawa. Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/715
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saternus_Arkadiusz_Ochrona_i_obrona_praw_wiernego_w_kanonicznym_prawie_karnym.pdfrozprawa doktorska1,77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.