Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/714
Title: Zasada kontradyktoryjnosci w systemie kanonicznego prawa procesowego
Other Titles: Advesarial principle within the canon procedural law
Authors: Andrzejewski, Maciej
Keywords: zasada kontradyktoryności; prawo kanoniczne; stwierdzenie nieważności małżeństwa; kanoniczny proces karny; proces sporno-administracyjny; adversarial principle; canon law; that matrimonial nullity trial; canon penal process; contentoius-administrative proceedings
Issue Date: 8-Oct-2019
Abstract: Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział niniejszej pracy ukazuje zagadnienia kontradyktoryjności jako zasady procesowej. Drugi rozdział przedstawia badania dotyczące zasady kontradyktoryjności w prawie kanonicznym na tle prawa polskiego. Trzeci rozdział niniejszej pracy został poświęcony uregulowaniu zasady kontradyktoryjności w kanonicznym procesie spornym oraz w niektórych kanonicznych procesach specjalnych. Rozdział czwarty dotyczy zakresu obowiązywania zasady kontradyktoryjności w kanonicznym procesie karnym. Rozdział piąty jest poświęcony analizie dogmatycznej zakresu obowiązywania zasady kontradyktoryjności w postępowaniu przez Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej Każdy rozdział zamykają uwagi podsumowujące, natomiast cała pracę wieńczy zakończenie, które zawiera zarówno wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy, jak i propozycję rozwiązań normatywnych dla węzłowych problemów związanych z funkcjonowaniem zasady kontradyktoryjności.
The dissertation is divided into five chapters. The first Chapter of the work presents the issue of the adversarial principle as a rule in the proceedings, and the in abstractio conditions defining the adversarial principle in the proceedings will serve as a kind of an effective model in search of the scope of adversarial principle at individual types of canon proceedings. Abundant literature on this particular subject and solid theoretical background plead in favour of presenting the research on the adversarial principle within the canon procedural law in the light of the Polish law, which is the subject of Chapter two of the dissertation. Chapter three is dedicated to regulating the adversarial principle within the canonical contentious process selected special procedure. Chapter four concerns the scope of adversarial principle within the canon penal process, as differing from the contentious process in term of its subject matter and frequency at which the latter is taken to ecclesiastical courts. Chapter five is dedicated to dogmatic analysis of the scope of adversarial principle, as part of the proceedings before the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Each chapter is ended with concluding remarks, while the ending containing both the conclusions drawn from analysis conducted and the proposed normative solutions to key issues connected with the functioning of the adversarial principle ends the entire dissertation.
Description: Wydział Prawa, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/714
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrzejewski_Maciej_Zasada_kontradyktroryjności_w_systemie_kanonicznego_prawa_procesowego.pdfrozprawa doktorska1,95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.