Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/707
Title: Teandryczny wymiar świętości chrześcijańskiej w przepowiadaniu biskupa Kazimierza Ryczana
Other Titles: The Theandric Dimension of Christian Sanctity in the Homilies of Bishop Kazimierz Ryczan
Authors: Sztandera, Leszek
Keywords: homilia; świętość chrześcijańska; Kazimierz Ryczan; Christian sanctity; homily; bishop
Issue Date: 24-Sep-2019
Abstract: Podstawowym celem rozprawy jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób biskup kielecki – Kazimierz Ryczan w swoich homiliach ukazywał świętość chrześcijańską w jej teandrycznym wymiarze? Dla osiągnięcia celu głównego służyły także refleksje zmierzające do zbudowania odpowiedzi na pytania szczegółowe: w jaki sposób Ryczan ukazywał świętość w jej aplikacji źródłowej, ontycznej i teologalno-moralnej? Czy przepowiadanie biskupa Kazimierza w jego wymiarze materialnym wkomponowało się w naukę Kościoła o chrześcijańskiej świętości? Czy przepowiadanie Ryczana w jego aspekcie formalnym było zgodne z naturą i funkcją homilii wyznaczoną przez dokumenty Kościoła i współczesną homiletykę? Odpowiedź na powyższe pytania badawcze została przeprowadzona w trzech rozdziałach. W rozdziale pierwszych ukazano, w jaki sposób biskup postrzega Boga w Trójcy Jedynego jako źródło wszelkiej świętości. W rozdziale drugim omówione zostało przepowiadanie biskupa ze względu na treści związane ze świętością ontologiczną. Wskazano w nim najpierw na środki uświęcenia chrześcijanina. Następnie omówiono, w jaki sposób uświęcające działanie Boga w człowieku Ryczan ukazał na przykładzie Maryi i świętych. W rozdziale trzecim ukazano przepowiadanie biskupa dotyczące teologalno-moralnego wymiaru świętości. Chrześcijańskie dążenie do świętości w ujęciu Ryczana ukazano jako realizację cnót teologalnych, ascezę chrześcijańską, społeczne zaangażowanie chrześcijan oraz dążenie do doskonałości według stanu życia. Świętość w perspektywie teologalno-moralnej została przedstawiona także w homiliach Ryczana dedykowanych Maryi i świętym. W pracy znalazły się także: wykaz skrótów, wstęp, zakończenie, bibliografia oraz dwa aneksy.
The main goal of the dissertation is to answer the question: how did Kazimierz Ryczan, the Bishop of Kielce, in his homilies show Christian sanctity in its theandic dimension? To achieve this main goal, our reflections also aimed at constructing answers to the following specific questions: how did Ryczan present sanctity from its source, ontic, theological and moral applications? Did Bishop Kazimierz’s preaching in its material dimension fit into the Church's teaching about Christian sanctity? Was Ryczan's preaching in its formal aspect in accord with the nature and function of a homily dictated by the Church's documents and contemporary homiletics? The answers to the above research questions were founded on a structure based on three chapters. The first chapter shows how the bishop sees God in the Trinity as the source of all holiness. The second chapter discusses the bishop’s preaching incorporating contents related to ontological holiness. It first indicated the means by which a Christian is sanctified. Next, we discussed how Ryczan presented the sanctifying action of God in man based on the examples of Mary and the saints. The third chapter presents the bishop's preaching about the theological and moral dimensions of holiness. According to Ryczan, a Christian’s striving for holiness was shown as the implementation of theological virtues, Christian asceticism, a Christian’s social commitment and the pursuit of perfection according to one’s state in life. Holiness in the theological and moral perspectives was also presented in Ryczan's homilies dedicated to Mary and the saints. The work also includes a list of abbreviations, an introduction, an ending, a bibliography and two annexes.
Description: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki I Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/707
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sztandera_Leszek_Teandryczny_wymiar_swietosci_chrzescijanskiej.pdfrozprawa doktorska2,23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.