Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/706
Title: Identyfikacja z grupą a charyzmatyczna i tradycyjna orientacja religijna w wybranych katolickich grupach religijnych
Other Titles: Identification with the group and charismatic and traditional religious orientation in selected Catholic religious groups
Authors: Liszewski, Tomasz
Keywords: identyfikacja z grupą; orientacja religijna; narcyzm kolektywny; charyzmatycy; tradycjonaliści; identification with group; religious orientation; collective narcissism; charismatics; traditionalists
Issue Date: 27-Sep-2019
Abstract: Tematem niniejszej rozprawy są powiązania identyfikacji z grupą religijną ze zorientowaniem religijności na to co tradycyjne lub charyzmatyczne. Podstawę teoretyczną badań stanowi model identyfikacji z grupą Roccas (2008) wyodrębniający jej cztery rodzaje: ważność, zaangażowanie, poczucie wyższości i podporządkowanie. Ważnym obszarem, w którym dokonuje się tworzenie tożsamości, są grupowe praktyki religijne, które mogą być zorientowane charyzmatycznie lub tradycyjnie. Badania przeprowadzono wśród różnych grup religijnych działających w obrębie Kościoła Rzymskokatolickiego (N = 290). Skoncentrowano się zwłaszcza na osobach z grup charyzmatycznych oraz osobach związanych z Tradycją Łacińską. Przeprowadzone analizy ukazały różnice w orientacji religijnej osób z różnych grup religijnych oraz liczne powiązania identyfikacji z grupą religijną z orientacją charyzmatyczną i tradycyjną. Oznacza to, że zarówno fenomen charyzmatyczny, jak i religijność tradycyjna, znajduje odzwierciedlenie w stosunkach wewnątrz- i międzygrupowych. Stwierdzono także mediującą rolę inkluzji grupy w siebie w wyjaśnianiu tych powiązań, zwłaszcza w grupach charyzmatycznych i u kobiet. Narcyzm kolektywny jest częściowym mediatorem związków orientacji religijnej i identyfikacji z grupą, szczególnie u osób z grup charyzmatycznych. Wysoki poziom narcyzmu kolektywnego u osób z Tradycji Łacińskiej nie jest powiązany z ich religijnością.
The subject of this study is connection between two factors: identification with religious group and religious orientation - charismatic and traditional. The theoretical background of this research is four-mode model of identification with groups proposed by Roccas (2008). This model describes identification in four modes: importance, commitment, superiority and deference. Religious practices, which can be charismatic or traditional, play an important role in creation of in-group identity. The research involved 290 people from different religious groups in Catholic Church. The main domain was charismatic groups represented by Catholic Charismatic Renewal and attendees of Latin Masses (Traditionalists Catholics). The analyzes showed differences in religious orientation between religious groups and numerous connections between identification with religious group and charismatic or traditional orientation. It was displayed that charismatic phenomenon and traditional religiosity have repercussion in in-group and inter-group processes. The mediation role of collective narcissism was revealed in explaining relations between religious orientation and group identification - especially in charismatic groups members and in women. A high level of collective narcissism in Traditionalists Catholics is not related to religiosity.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/706
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liszewski_Identyfikacja_z_grupa_a_charyzmatyczna_i_tradycyjna_orientacja_religijna.pdfrozprawa doktorska7,08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.