Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/705
Title: Aktywność duszpasterska arcybiskupa Jerzego Stroby w archidiecezji poznańskiej (1978-1996)
Other Titles: Pastoral activity of Archbishop Jerzy Stroba in the Archdiocese of Poznań (1978-1996)
Authors: Kędzierski, Łukasz
Keywords: Jerzy Stroba; katechizacja; duszpasterstwo; synod diecezjalny; kongres eucharystyczny; George Stroba; catechization; diocesan synod; ministry; eucharistic congress
Issue Date: 26-Sep-2019
Abstract: Celem dysertacji jest zbadanie różnych form aktywności duszpasterskiej abp. Jerzego Stroby podczas jego urzędowania w archidiecezji poznańskiej. W celu zbadania tej aktywności przeprowadzono kwerendę archiwalną i biblioteczną, zwłaszcza dotyczącą jego postaci w różnych etapach życia. Dysertacja składa się pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia formację rodzinną Jerzego Stroby, dojrzewanie duchowo-religijne, czynniki wpływające na jego powołanie kapłańskie, a także okoliczności w jakich ono dojrzewało podczas wojny. Następnie omówiona została droga kapłańska ks. Stroby, jego posługa biskupia na Ziemiach Odzyskanych, wreszcie wieloletnia posługa w Poznaniu. Rozdział drugi poświęcony został nauczaniu abp. Stroby w archidiecezji poznańskiej, wyrażający się nie tylko w głoszonych kazaniach i homiliach, ale także listach duszpasterskich oraz innych czynnościach nauczycielskich. Rozdział trzeci przybliża zasadnicze działania arcybiskupa w zakresie pogłębiania religijności wiernych przez posługę sakramentalną. Omówiono więc najważniejsze działania arcybiskupa, poświęcając im osobne podrozdziały. Podobną konstrukcję ma rozdział czwarty, omawiający aktywność społeczno-pastoralną abp. Stroby. Ostatni, piąty rozdział, przedstawia inicjatywy prawne i ustawodawcze metropolity. Działalność ta wyrażała się jego osobistym zaangażowaniem lub działaniami podejmowanymi za pośrednictwem synodu diecezjalnego. W rozdziale tym przedstawiono też proces intensywnego kształtowania sieci parafialnej archidiecezji poznańskiej.
The aim of the dissertation is to examine various forms of pastoral activity of Archbishop Jerzy Stroba during his office in the Poznań Archdiocese. In order to examine this activity, an archival and library query was carried out, especially regarding various stages of his life. The dissertation consists of five chapters. The first chapter discusses Jerzy Stroba's family formation, spiritual and religious maturation, factors influencing his priestly vocation, as well as the circumstances in which it matured during the war. Then the priestly path of Fr. Stroba, his episcopal ministry in the Regained Territories, and finally his many years of service in Poznań. The second chapter is devoted to the teaching of Archbishop Stroba in the Poznań Archdiocese, expressed not only in preached sermons and homilies, but also in pastoral letters and other teaching activities. The third chapter introduces the archbishop's fundamental activities in the area of deepening the religiousness of the faithful through the sacramental service. Therefore, the most important activities of the archbishop were discussed, including separate subsections devoted to this topic. The fourth chapter has a similar structure, discussing the socio-pastoral activity of Archbishop Stroba. The last, fifth chapter presents the metropolitan’s legal and legislative initiatives. This activity was expressed by his personal involvement or activities undertaken through the diocesan synod. This chapter also presents the process of intensive shaping of the parish network of the Poznań Archdiocese.
Description: Wydział Teologii, Instytut Historii Kościoła i Patrologii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Leszek Wilczyński
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/705
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kedzierski_Lukasz_Aktywnosc_duszpasterska_arcybiskupa_Jerzego_Stroby.pdfrozprawa doktorska2,87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.