Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/703
Title: Katechizacja w archidiecezji warszawskiej w latach 1992-2017
Other Titles: Catechization in the Archdiocese of Warsaw in the years 1992-2017
Authors: Falkowski, Marcin
Keywords: katechizacja; archidiecezja warszawska; formacja katechetów; katecheza dzieci i młodzieży; nowa ewangelizacja; catechization; Archdiocese of Warsaw; formation of catechists; catechesis of children and youth; new evangelization
Issue Date: 24-Sep-2019
Abstract: Głównym celem dysertacji było ukazanie wieloaspektowego procesu katechizacji w archidiecezji warszawskiej w latach 1992-2017. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez szczegółową analizę materiałów źródłowych i archiwalnych. Problem badawczy został ukazany w pięciu rozdziałach rozprawy doktorskiej. Pierwszy rozdział odsłonił uwarunkowania, które miały wpływ na katechizację w omawianej archidiecezji. W drugim rozdziale, ukazano funkcjonowanie Wydziału Nauki Katolickiej, analizie poddano programy i podręczniki wykorzystywane w tym okresie do nauczania religii oraz katechezy a także ruchy i stowarzyszenia działających na terenie archidiecezji. Trzeci rozdział w całości traktuje o formacji katechetów, ukazuje wypracowane modele formacji katechetów w ramach Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownym i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Podsumowanie stanowi analizę form i treści formacji permanentnej katechetów. Czwarty rozdział ukazuje adresatów katechezy na wszystkich etapach edukacyjnych a także dorosłych. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie a także ukazuje proponowane kierunki działalności katechetycznej w archidiecezji warszawskiej, odpowiadające jej potrzebom.
The main aim of the dissertation was to present a multi-faceted process of catechesis in the Archdiocese of Warsaw in the years 1992-2017. This task was implemented in the form of a detailed analysis of source and archival materials. The research problem was shown in five chapters of the doctoral dissertation. The first chapter revealed the conditions that had an impact on catechesis in the discussed archdiocese. In the second chapter, functioning of the Faculty of Catholic Education was presented, programs and textbooks used in this period for the teaching of religion and catechesis as well as movements and associations of the Archdiocese were analysed. In the third chapter the question of the formation of catechists in the Metropolitan Seminary and the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw was undertaken. The elaborated models of the formation were presented. The summary constituted an analysis of forms and content of the permanent formation of catechists. The fourth chapter showed the addressees of catechesis at all educational stages as well as adults. The last chapter was a summary. There were proposed directions of the catechetical activity in the Archdiocese of Warsaw which correspond with its needs.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Marian Zając
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/703
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Falkowski_Katechizacja_w_archidiecezji_warszawskiej_w_latach_1992-2017.pdfrozprawa doktorska2,63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.