Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/702
Title: Mistagogia chrystofanii paschalnych (J 20, 1-9.19 - 21, 19). Studium homiletyczne na przykładzie transmisji Mszy Świętych w polskim radiu i telewizji
Other Titles: The mystagogy of paschal christophany (Jn 20, 1-9.19 - 21, 19). Homiletic study on the example of the Holy Mass broadcast on Polish radio and television
Authors: Orzoł, Michał
Keywords: chrystofania paschalna; mistagogia; zmartwychwstanie; homilia; Paschal Christophany; mistagogy; resurrection; homily
Issue Date: 23-Sep-2019
Abstract: Praca doktorska zawiera naukowe opracowanie mistagogii chrystofanii paschalnych (J 20, 1-9.19 - 21, 19) oraz analizę homilii wielkanocnych, które zostały wygłoszone na mszach transmitowanych przez polskie radio i telewizję. Egzegeza perykop wielkanocnych odkrywa głębię chrystofanii paschalnych oraz wskazuje tematy teologiczne obecne w tych tekstach. Badanie chrystofanii w kontekście czytań mszalnych i tekstów euchologijnych poszczególnych niedziel wielkanocnych pokazuje ich silny związek z odkrytym kerygmatem. Wykorzystanie klucza potrójnej mistagogii: odsłonięcia, uczestnictwa oraz upodobnienia do Zmartwychwstałego, ukazało mistagogię chrystofanii paschalnych jako treść homilii wielkanocnych. Analiza przepowiadania misterium chrystofanii paschalnych w polskim radiu i telewizji wskazała na zbieżności z celebrowanym misterium, ale również pozwoliła dostrzec również pominięcia, błędy i rozbieżności, które temu przepowiadaniu towarzyszyły.
The doctoral dissertation contains the scientific study of the mystagogy of the paschal christophany (Jn 20, 1-9.19 - 21, 19) and an analysis of Easter homilies that were delivered at Holy Masses broadcast by Polish radio and television. The exegesis of the Easter pericopes reveals the depth of Paschal Christophany and points to theological themes present in these texts. The study of Christophany in the context of mass readings and euchological texts of Easter Sundays shows their strong relationship with the discovered kerygma. The use of the key of triple mistagogy: revelation, participation and conformation to the Risen One showed the mystagogy of paschal christophany as the content of Easter homilies. The analysis of the preaching of the mystery of paschal christophany showed convergence with the celebrated mystery, but also allowed to notice the omissions, mistakes and discrepancies that this preaching contained.
Description: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/702
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orzol_Mistagogia_chrystofanii_paschalnych_J_20_1-9_19-21_19_Studium_homiletyczne_na_przykladzie_transmisji_Mszy_Swietych.pdf
  Restricted Access
rozprawa doktorska3,24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.