Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/699
Title: Wybrane korelaty religijnego radzenia sobie z sytuacją trudną przez osoby doświadczające wojny na Ukrainie
Other Titles: Selected correlates of religious coping used during a difficult situation by people experiencing war in Ukraine
Authors: Mazurek, Małgorzata
Keywords: religijne radzenie sobie; wojna; Bóg; religious coping; war; God
Issue Date: 26-Sep-2019
Abstract: Celem badań przedstawionych w pracy było poszukiwanie związków między zmiennymi podmiotowymi (poczucie lokalizacji kontroli, preferowane wartości), religijnym radzeniem sobie a zmiennymi adaptacyjnymi (nadzieja, poczucie sensu życia, niepokój). Podstawę teoretyczną badań stanowiła koncepcja K. I. Pargamenta dotycząca religijnego radzenia sobie. Poszukiwano zależności zmiennych podmiotowych z religijnym radzeniem sobie oraz religijnego radzenia sobie ze zmiennymi adaptacyjnymi. Analizowano również mediacyjną rolę religijnego radzenia sobie między zmiennymi podmiotowymi a zmiennymi adaptacyjnymi. W badaniach wzięło udział 110 osób doświadczających skutków wojny na Ukrainie. Zastosowano następujące metody kwestionariuszowe: Skala Postaw autorstwa H. Levenson, J. Miller, D. Kopplina; Kwestionariusz Portretów S. Schwartza; Kwestionariusz Nadziei na Sukces Ch. Snydera; Kwestionariusz Sensu w Życiu (MLQ) M. Stegera; Arkusz Samopoznania R. B. Cattella; Kwestionariusz RCOPE autorstwa K. I. Pargamenta. Co istotne, okazało się, że większość zmiennych powiązanych jest zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi strategiami i wymagają szczegółowej analizy, co oznacza, że zależności te mają bardziej złożony charakter niż zakłada to koncepcja Pargamenta.
The aim of the research presented in the work was to look for correlations between subjective variables (locus of control, preferred values), religious coping and adaptive variables (hope, meaning of life, anxiety). The theoretical basis for the research was K. I. Pargament's concept of religious coping. The correlations of subjective variables and religious coping as well as religious coping with adaptive variables were sought. The mediating role of religious coping between subjective variables and adaptive variables was also analyzed. In research took part 110 people experiencing the consequences of war in Ukraine. The following questionnaire methods were used: The Attitudes Scale by H. Levenson, J. Miller, D. Kopplin; The Portrait Values Questionnaire by S. H. Schwartz; The Hope for Success Questionnaire by Ch. Snyder; The Meaning in Life Questionnaire (MLQ) by M. Steger; Self-assessment Questionnaire by B.Cattell; RCOPE Questionnaire by K. I. Pargament. Importantly, it turned out that most variables are related to both positive and negative strategies and require detailed analysis, which means that these correlations are of more complex nature than Pargament’s concept assumes.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jacek Antoni Śliwak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/699
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurek_Malgorzata_Wybrane_korelaty_religijnego_radzenia_sobie_z_trudna_sytuacja.pdfrozprawa doktorska2,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.