Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/698
Title: Nowa ewangelizacja w świetle nauczania Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Studium pastoralno-katechetyczne
Other Titles: The new evangelization in the light of the teaching of Joseph Ratzinger-Benedict XVI. Pastoral-catechetical study
Authors: Jędrzejski, Michał
Keywords: nowa ewangelizacja; Joseph Ratzinger; Benedict XVI; nauczanie; new evangelization; teaching
Issue Date: 26-Sep-2019
Abstract: Celem rozprawy było ukazanie nowej ewangelizacji w rozumieniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Do zrealizowania tego celu posłużono się metodą analizy nauczania kardynała i papieża. Większość tekstów została zaczerpnięta z okresu pontyfikatu, jednak analizie poddano również wcześniejsze wypowiedzi J. Ratzingera, dzięki czemu możliwe było przedstawienie jego myśli na temat nowej ewangelizacji w szerokiej perspektywie czasowej. Rozprawa doktorska zawiera pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione wybrane obszary nowej ewangelizacji według stopnia zaangażowania w praktykę życia chrześcijańskiego: tradycyjnie chrześcijańskie, dechrystianizujące się i zdechrystianizowane. W rozdziale drugim zostały przedstawione zasady nowej ewangelizacji: powszechności, nowości i pokory. W rozdziale trzecim ukazano formy nowej ewangelizacji: głoszenie słowa Bożego, liturgię i sakramenty, świadectwo życia chrześcijańskiego, praktykę modlitwy, doświadczenie cierpienia oraz wyraz artystyczny. W rozdziale czwartym zostały przedstawione treści nowej ewangelizacji: nawrócenie, królestwo Boże, Jezus Chrystus oraz życie wieczne. W rozdziale piątym opisano narzędzia nowej ewangelizacji wskazane przez Benedykta XVI: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz środki społecznego przekazu. Wobec procesów laicyzacji i sekularyzacji konieczna jest nowa ewangelizacja, która, zgodnie z zaleceniem Benedykta XVI, powinna być realizowana przede wszystkim w duszpasterstwie zwyczajnym oraz katechizacji. Postulat ten należy zatem uwzględnić w opracowywaniu programów duszpasterskich i katechetycznych.
Celem rozprawy było ukazanie nowej ewangelizacji w rozumieniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Do zrealizowania tego celu posłużono się metodą analizy nauczania kardynała i papieża. Większość tekstów została zaczerpnięta z okresu pontyfikatu, jednak analizie poddano również wcześniejsze wypowiedzi J. Ratzingera, dzięki czemu możliwe było przedstawienie jego myśli na temat nowej ewangelizacji w szerokiej perspektywie czasowej. Rozprawa doktorska zawiera pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione wybrane obszary nowej ewangelizacji według stopnia zaangażowania w praktykę życia chrześcijańskiego: tradycyjnie chrześcijańskie, dechrystianizujące się i zdechrystianizowane. W rozdziale drugim zostały przedstawione zasady nowej ewangelizacji: powszechności, nowości i pokory. W rozdziale trzecim ukazano formy nowej ewangelizacji: głoszenie słowa Bożego, liturgię i sakramenty, świadectwo życia chrześcijańskiego, praktykę modlitwy, doświadczenie cierpienia oraz wyraz artystyczny. W rozdziale czwartym zostały przedstawione treści nowej ewangelizacji: nawrócenie, królestwo Boże, Jezus Chrystus oraz życie wieczne. W rozdziale piątym opisano narzędzia nowej ewangelizacji wskazane przez Benedykta XVI: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz środki społecznego przekazu. Wobec procesów laicyzacji i sekularyzacji konieczna jest nowa ewangelizacja, która, zgodnie z zaleceniem Benedykta XVI, powinna być realizowana przede wszystkim w duszpasterstwie zwyczajnym oraz katechizacji. Postulat ten należy zatem uwzględnić w opracowywaniu programów duszpasterskich i katechetycznych.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Marian Zając
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/698
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrzejski_Michal_Nowa_ewangelizacja_w_swietle_nauczania_Josepha_Ratzingera_Benedykta_XVI.pdfrozprawa doktorska2,44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons