Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/695
Title: Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. Studium z duszpasterstwa rodzin na podstawie badań maturzystów archidiecezji lubelskiej
Other Titles: Preparation for marriage and family life. A study of the pastoral care of the family on the basis of the research conducted among high school graduates from the Lublin archdiocese
Authors: Sawicka, Anna Barbara
Keywords: przygotowanie dalsze; małżeństwo; rodzina; wychowanie; maturzyści; remote preparation; marriage; family; education; high school graduates
Issue Date: 23-Sep-2019
Abstract: Rozprawa doktorska składa się z sześciu rozdziałów. Celem niniejszej rozprawy była refleksja naukowa nad realizacją przygotowania dalszego do życia małżeńskiego i rodzinnego przez maturzystów oraz kierunków jego odnowy. Pierwszy rozdział przedstawia założenia teoretyczne problematyki przygotowania dalszego do życia małżeńskiego i rodzinnego, które zostały napisane na podstawie nauczania Kościoła katolickiego w Polsce. Drugi rozdział dysertacji zawiera opis metodologii badań własnych. Trzy kolejne rozdziały badawcze poświęcone są przedstawieniu znajomości problematyki małżeńskiej, rodzinnej i wychowawczej u maturzystów. Materiał badawczy przedstawiony w tych rozdziałach został zgromadzony dzięki kwestionariuszowi ankiety, który powstał na potrzeby niniejszej rozprawy. Następnie za pomocą źródła wytworzonego zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród maturzystów szkół średnich, znajdujących się na terenie archidiecezji lubelskiej. Badania ankietowe przeprowadzono metodą audytoryjną oraz pocztową. Zebrane wyniki badań przedstawiono w tabelach zbiorczych i poddano analizie ilościowej i jakościowej. W rozdziale szóstym dysertacji doktorskiej przedstawiono wnioski i postulaty pastoralne dotyczące kształtowania znajomości życia małżeńskiego i rodzinnego u młodzieży i maturzystów. Mając na uwadze naukowy charakter rozprawy doktorskiej, zgromadzono również odpowiednią literaturę naukową.
This Ph.D. dissertation consists of six chapters. The dissertation is the scientific reflection on the realization of the remote preparation for the life in marriage and in the family of high school graduates and on the directions for the renewal. The first chapter presents theoretical assumptions on the issues connected with the remote preparation for marriage and family life, written on the basis of the teaching of the Catholic Church in Poland. The second chapter of the dissertation contains a description of the research methodology. The next three chapters are devoted to presenting the knowledge of the issues of marriage, family life and education of high school graduates. The research materials presented in these chapters were acquired from a survey created for this dissertation. The survey was conducted among high school graduates in the archdiocese of Lublin. The survey was conducted through the auditorium method and by post. The collected results of the research were presented in summary tables and were subjected to quantitative and qualitative analysis. Chapter six of this dissertation contains the conclusions and pastoral postulates which concern gaining knowledge on the subject and the formation of marriage and family life of young people and of high school graduates. Taking into account the scientific nature of the Ph.D. dissertation, the research was conducted on
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/695
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sawicka_Anna_Przygotowanie_do_zycia_malzenskiego_i_rodzinnego.pdfrozprawa doktorska2,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons