Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/686
Title: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w latach 1910-2000
Other Titles: Theological Institute of Vincentian Priests between 1910 and 2000
Authors: Bałuka, Tomasz
Keywords: Instytut teologiczny; seminarium misjonarskie; św. Wincenty a Paulo; Kraków; Stradom; Theological Institute; missionary seminar; St. Vincent de Paul; Cracow; Stradom district in Kraków
Issue Date: 20-Sep-2019
Abstract: Przedmiotem pracy są dzieje Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy - uczelni działającej w Krakowie od 1910 r. Na przestrzeni wieków mocno zmieniały się uwarunkowania społeczno-historyczne oraz mentalność człowieka, jego sposób myślenia i wartościowania. W pewnym sensie możemy też mówić o innowacjach, a nawet o reformach zapoczątkowanych podczas Soboru Trydenckiego w odniesieniu do szkolnictwa teologicznego. Zagadnienie to wyraźnie uwidoczniło się w seminariach duchownych na ziemiach polskich, zwłaszcza w okresie niewoli narodowej w granicach zaboru austriackiego. Na tym obszarze, w atmosferze powstałej po przeprowadzonych reformach józefińskich, ukonstytuował się Instytut. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział omawia genezę i powstanie Instytutu. Poczynając od przybliżenia charyzmatu Zgromadzenia Misji, przybycia misjonarzy na Stradom, dziejów seminarium Stradomskiego, utworzonego w 1732 r. poprzez rys wspólnej historii seminarium misjonarskiego z seminarium diecezjalnym w misjonarskich zabudowaniach, po założenie własnego zakładu naukowego o nazwie Instytut Teologiczny w 1910 r. oraz podanie podstaw materialnych instytucji. W kolejnym rozdziale podano kwestie podstaw prawnych działalności zakładu naukowego i cała struktura organizacyjna Instytutu. Trzeci rozdział zapoznaje czytelnika z pracą dydaktyczno-wychowawczą Instytutu w aspekcie formacji ascetyczno-intelektualnej wspólnoty kleryckiej. W ostatnim rozdziale omówiono istotny wkład naukowy kadry nauczycielskiej Instytutu w życie społeczno-kulturalne.
The subject of the work is the history of the Theological Institute of Vincentian Fathers - a university operating in Krakow since 1910. Throughout the centuries, the social and historical conditions and mentality of man, his way of thinking and judging have changed considerably. In a sense, we can also speak of innovations and even of the reforms initiated by the Council of Trent in relation to theological education. This issue was clearly visible in the seminars of clergy on Polish soil, especially during the period of national captivity within the borders of the Austrian partition. In this area, in the atmosphere created after the Josephine reforms, the Institute was established. The work consists of four chapters. The first chapter discusses the genesis and origin of the Institute. Starting from the charism of the Congregation of the Missions, the arrival of missionaries at Stradom, the history of the Stradom Seminary, established in 1732, through the common history of the missionary seminary with the diocesan seminary in missionary buildings, to the establishment of our own scientific institution called Theological Institute in 1910 and the material foundations of the institution. In the following chapter, the legal basis for the activities of the research institute and the entire organisational structure of the Institute are given. The third chapter introduces the reader to the didactic and educational work of the Institute in the aspect of the ascetic and intellectual formation of the clerical community. The last chapter discusses the important scientific contribution of the Institute's teaching staff to social and cultural life.
Description: Wydział Teologii, Instytut Historii Kościoła i Patrologii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/686
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baluka_Instytut_Teologiczny_Ksiezy_Misjonarzy_w_latach_1910-2000.pdfrozprawa doktorska7,26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.