Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/685
Title: Udział Piotra w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa - Pana (J 18-21)
Other Titles: Participation of Peter in the Passion, Death and Resurrection of Jesus – The Lord (John 18-21)
Authors: Sadowski, Stanisław
Keywords: Św. Piotr; Ewangelia św. Jana; J 18-21; udział Piotra; analiza narracyjna; St. Peter; Participation of Peter; naarative analysys; Gospel of John
Issue Date: 20-Sep-2019
Abstract: Autor pracy zauważa, że tekst J 18-21 mówi o trzech płaszczyznach udziału Piotra w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Składają się nań: sposób uczestnictwa w samych opisanych w ewangelicznej narracji wydarzeniach od pojmania Jezusa do Jego objawień po zmartwychwstaniu; duchowy (przez wiarę) udział w tych wydarzeniach; oraz egzystencjalny udział w tajemnicy Paschy Jezusa poprzez udział w Jego misji, chwalebną śmierć i, ukazaną w Ewangelii, perspektywę życia wiecznego. Podjęta teza zakłada realizację tego udziału na kilku poziomach. Po pierwsze jest to poziom ogólno-chrześcijanski, po drugie apostolski, po trzecie indywidualny, właściwy specyficznie dla niego. Do realizacji tematu zasadniczo posłużono się metodą krytyki narracyjnej, analizującej ostateczny kształt tekstu, jednakże zgodnie z najnowszymi trendami w badaniach biblijnych, połączono to spojrzenie z analizą historii tekstu. Rozdział pierwszy ukazuje zagadnienie genezy Janowej Ewangelii, szczególnie historię badanego tekstu. Rozdział II poświęcono zagadnieniom literackim. Rozdział III przedstawia egzegezę wybranych tekstów z rozdziałów 8-21 przedstawiających udział Piotra w męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa. Rozdział IV przedstawia miejsce prezentacji udziału Piotra w badanych wydarzeniach w strategii narracyjnej dzieła oraz oddziaływanie postaci na czytelnika.
Author of the dissertation make a remark that in John 18-21 three layers of Peter’s participation in the Passion, Death and Resurrection of Jesus are visible: a way Peter participates in the events described in the Gospel’s narration – from the arrestation of Jesus to his post-resurrection appearances; a way of his spiritual participation (through faith) in those events; and existential participation in the mystery of Passover of Jesus through a participation in His mission, glorious death and a perspective of the eternal life, as shown in the Gospel. Analyzed thesis is based on a claim that this participation of Peter is being performed on three levels: the   general-Christian, apostolic and individual, proper for him. Dissertation uses basically a narrative approach to the text that analyses it’s final form, however, in accordance with the newest trends in biblical research, some analysis of the genesis of the text were also introduced to the research. It is presented especially in the chapter I of the dissertation, which focus on the history of John's Gospel (especially  J 18-21). Chapter II focuses on literary issues, chapter III contain an exegesis of the chosen texts within chapters 18-21 of the Gospel, and finally, chapter IV shows the place of the presented topic in the Gospel’s narrative strategy and what effect on the reader it could (and still can) have.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/685
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadowski_Stanislaw_Udzial_Piotra_w_mece_smierci_i_zmartwychwstaniu_Jezusa_Pana.pdf
  Restricted Access
rozprawa doktorska3,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.