Teologiczne aspekty władzy na podstawie „Moralia in Iob” św. Grzegorza Wielkiego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-09-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie i ukazanie nauczania Grzegorza Wielkiego na temat władzy w kontekście teologicznym, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można mówić, że Papież, pomimo braku dzieła o charakterze systematycznym, miał spójną teologię władzy. Jako bazę źródłową przyjęto dzieło najobszerniejsze, wieloaspektowe, jakim są Moralia in Iob.  Rozdział pierwszy jest analizą wypowiedzi Papieża dotyczących władzy Boga i Jego interwencji w świecie. Znaczna ich część odnosi się tylko i wyłącznie do Ojca, Syna lub do Ducha Świętego. Można mówić w ten sposób o władzy stwórczej, władzy Odkupienia i uświęcenia. Rozdział drugi obejmuje fragmenty mówiące o szatanie i jego władzy nad ludzkością. Analiza ukazuje konkretne sposoby kuszenia przez złego ducha, a także, jakie konkretne grupy ludzi podlegają jego władzy. Końcowa analiza dotyczy tekstów mówiących o przyjściu Antychrysta. Trzeci rozdział obejmuje zagadnienie władzy człowieka, jej podstaw, wymaganych cech kandydata na władcę, a także sposobów panowania nad samym sobą. Znajdują się tu także metody właściwego pouczania czy wydawania rozkazów, a także wskazania dla poddanych, w jaki sposób należy słuchać swoich władców. W ten sposób spośród różnych zagadnień o tematyce moralnej, duchowej czy dogmatycznej wyłania się myśl Papieża na temat teologii władzy.
The main purpose of the dissertation is to systematize Gregory the Great’s teaching on authority in the context of theology as well as to answer the question whether the Pope had coherent and consistent theological vision of authority despite the lack of Pope’s explicit writings on this matter. The Basis for the author’s examination is Moralia in Iob, Pope’s Gregory biggest and most multifaceted work. First chapter contains reflexion on God’s authority and His interference with the world. A great majority of Pope’s texts refers specifically to God - the Father, the Son and the Holy Spirit. Thus it can be stated that there is an authority that is based on - power of creation, redemption and sanctification. Second chapter contains statements on satan and his power over the mankind. Analysis shows particular ways of temptation by evil spirit and groups of people which specifically remain under his command. Chapter two concludes with texts that address the problem of on the future coming of the Antichrist - a sign of power of evil. Third chapter refers to Gregory the Great’s statements about authority of man, its basis, required qualification for those who candidate to rule and methods of self-control. Thus from what Gregory the Great thought on morality, spirituality and dogmatics we can construct a coherent theological vision of authority as understood by the Pope.
Description
Wydział Teologii, Instytut Historii Kościoła i Patrologii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
Keywords
władza, teologia, patrologia, papież, starożytność, authority power, theology, patrology, papacy
Citation
ISBN
Creative Commons License