Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/680
Title: Spór o edukację seksualną w Polsce w latach 2013-2015. Studium z edukacji medialnej w świetle wybranych polskich tygodników opiniotwórczych
Other Titles: A dispute about sex education in Poland in 2013-2015. A study of media education in the light of selected Polish opinion-making weeklies
Authors: Barciński, Zbigniew
Keywords: edukacja seksualna; medialny obraz rzeczywistości; spór; etyka dziennikarska; sex education; media image of reality; journalistic ethics; dispute
Issue Date: 19-Sep-2019
Abstract: W dysertacji podjęty został problem medialnego obrazu sporu o edkuację seksualną z lat 2013-2015 ("Niedziela", "Gość Niedzielny", "Newsweek", "Polityka"). W pracy (rozdz. 1) rozważono kwestię przedmiotu (z poziomami organizacyjnymi wychowawczym i aksjologicznym) i kontekstu sporu. W poszukiwaniu jego istoty przeanalizowano realizowany dotychczas w polskiej szkole na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie program "Wędrując ku dorosłości" oraz dokument "Standardy edukacji seksualnej w Europie" firmowany przez WHO. Kolejno (rozdz. 2) przeprowadzono ogląd medialnego obrazu sporu w wybranych opiniotwórczych tygodnikach katolickich i liberalnych. Analizy (rozdz. 3) zwieńczono oceną medialnego obrazu sporu o edukację seksualną w obu grupach źródeł w aspekcie prawdziwości informacji i uczciowości komentarzy. Przeprowadzona w pracy analiza pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków pastoralnych: 1) w przesłaniu medialnym Kościoła priorytetowa winna być myśl, że rodzina jest podstawową wartością w obszarze edukacji seksualnej; 2) przekaz krytyczny powinien eksponować "antyrodzinne ostrze" Standardów WHO; 3) należy dążyć do zwiększenia siły mediów katolickich oraz prowadzić edukację medialną, wspierającą umiejętność krytycznego odbioru przekazów medialnych.
The dissertation deals with the problem of a media image of a sex education dispute from 2013-2015 in selected Polish opinion weeklies ('Niedziela', 'Gość Niedzielny', 'Newsweek', 'Polityka'). in the thesis (chapter 1), both the subject (with organizational, educational and axiological levels) and the context of the dispute were discussed. In search of its essence, the program "Wandering towards adulthood" ("Wędrując ku dorosłości") realized in Polish schools during education for family life and the document branded by WHO "Standard of Sexual Education in Europe" were analyzed. Subsequently (chapter 2), a review of the media image of the dispute was carried out in selected opinion-forming Catholic and liberal weeklies. The analysis were finished (chapter 3) with an assessment of the media image of the dispute about sex education in both groups of sources in terms of truthfulness of information and honesty of comments. The analysis carried out in the dissertation allowed to formulate the following pastoral conclusions: 1) in the Church media message, the priority should be that the family is a fundamental value in the field of sex education; the critical message should expose the "anti-family blade" of WHO Standards; 3) one should strive to increase the strength of Catholic media and conduct media education which supports the ability to analyze media messages in a critical way.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jarosław P. Woźniak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/680
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcinski_Zbigniew_Spor_o_edukacje_seksualna.pdf
  Restricted Access
rozprawa doktorska3,52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.