Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/678
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRzepka, Kamila-
dc.date.accessioned2019-09-09T13:01:00Z-
dc.date.available2019-09-09T13:01:00Z-
dc.date.issued2019-09-18-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/678-
dc.descriptionWydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Beata Marta Parysiewicz, prof. KULpl
dc.description.abstractDysertacja doktorska Metody regulacji poczęć a więzi małżeńsko-rodzinne. Studium empiryczne z Duszpasterstwa Rodzin na podstawie badań małżonków w Diecezji Sandomierskiej została napisana na podstawie badań, prowadzonych od kwietnia do września 2018 roku. Celem prowadzonych badań, na próbie 345 małżonków było sprawdzenie, czy stosowane różnych metod regulacji poczęć różnicuje jakość więzi małżeńsko-rodzinnych. Spodziewanym rezultatem pracy doktorskiej było poszerzenie istniejącej dotychczas wiedzy, dotyczącej metod regulacji poczęć oraz ich wpływu na więzi między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi. W tym kontekście badano związek między zmienną niezależną a więziami małżeńsko-rodzinnymi. Uzyskane wyniki badań potwierdziły główną hipotezę badawczą, iż stosownie różnych metod regulacji poczęć różnicuje jakość więzi małżeńsko-rodzinnych. Badania ujawniły, że fundamentalną kwestią dla badanego zagadnienia jest hierarchia znaczenia poszczególnych więzi małżeńsko-rodzinnych. Osoby stosujące NPR lub niestosujący metod, wyżej cenią więzi ze współmałżonkiem, w przeciwieństwie do badanych stosujących antykoncepcję i metody mieszane, dla których znacznie ważniejsze okazały się więzi z dziećmi. Novum niniejszej rozprawy stanowi zbadanie w szczegółowym zakresie związku stosowanych metod regulacji poczęć z więziami między rodzicami i dziećmi. Badania wykazały, że stosowanie określonych metod regulacji poczęć ma znaczenie nie tylko dla jakości relacji między małżonkami, ale wpływa również jakościowo na relacje rodziców z dziećmi - korzystnie w przypadku metod naturalnej regulacji poczęć lub braku stosowania metod i niekorzystnie w przypadku metod antykoncepcyjnych i mieszanych.pl
dc.description.abstractThe doctoral dissertation: Methods of birth control and marital-family relationships. The empirical study of the family ministry based on the research of the spouses in the Diocese of Sandomierz was based on research, conducted from April to September 2019. The aim of the conducted research, on the sample of 345 spouses was to check whether the different methods of regulating conception differentiate the quality of marital and family ties. The expected result of the doctoral thesis was to expand the existing, knowledge on the methods of regulating the conception and their impact on the relationships between spouses and between parents and children. In this context, the relationship between the independent variable and marital-family ties was examined. The obtained results confirmed the main research hypothesis that the use of different methods of birth control differentiates the quality of marital and family ties. The research has revealed that the fundamental issue for the subject under examination is the hierarchy of the importance of particular marital-family ties. People using the NPR or those who do not use the methods, more appreciate the relationship with the spouse, in contrast to the respondents using contraception and mixed methods, for whom ties with children proved to be more important. The novelty of this dissertation is to examine in a detailed scope of the relationship between the methods used to regulate conception and the bonds between parents and children. Studies have shown that the use of natural family planning methods is important not only for the quality of relationships between spouses, but also affects the relationships between parents and children - preferably in the case of natural conception regulation methods or non-use of methods and unfavorable in regards to the methods of contraception and mixed.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectregulacja poczęćpl
dc.subjectNPRpl
dc.subjectantykoncepcjapl
dc.subjectwięź małżeńsko-rodzinnapl
dc.subjectznaczeniepl
dc.subjectbadaniapl
dc.subjectbirth controlpl
dc.subjectcontraceptionpl
dc.subjectmarital-family bondpl
dc.subjectmeaningpl
dc.subjectresearchpl
dc.titleMetody regulacji poczęć a więzi małżeńsko - rodzinne. Studium empiryczne z Duszpasterstwa Rodzin na podstawie badań małżonków w Diecezji Sandomierskiejpl
dc.title.alternativeMethods of birth control and marital - family relationships. The empirical study of the family ministry based on the research of the spouses in the Diocese of Sandomierzpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzepka_Metody_regulacji_poczec_a_wiezi_malzensko_rodzinne_Studium_empiryczne_z_Duszpasterstwa_Rodzin.pdf11.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons