Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/677
Title: Człowiek, media, Kościół w myśli i działalności ks. prof. dr. hab. Tadeusza Zasępy (1946-2016)
Other Titles: Man, media, Church in the thoughts and activities of fr. prof. dr hab. Tadeusz Zasepa (1946-2016)
Authors: Podlecki, Mateusz
Keywords: Tadeusz Zasępa; personalism; media education; the Church,; social communication,; edukacja medialna; Kościół; komunikacja społeczna; personalizm
Issue Date: 19-Sep-2019
Abstract: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa – jeden z prekursorów edukacji medialnej w Polsce – we wszystkich aspektach swojej działalności naukowej (teologicznej oraz medioznawczej), pedagogicznej, duszpasterskiej i organizacyjnej, starał się ukazywać świat jako harmonijną całość, bez utraty wyjątkowości czy indywidualnego charakteru poszczególnych jego aspektów, a osobę – jej dobro oraz integralny rozwój – stawiał zawsze jako najwyższy priorytet. Człowiek, media oraz Kościół to z pozoru dalekie od siebie fenomeny, które tak naprawdę wzajemnie się przenikają, oddziałują na siebie, tworząc razem jedną, złożoną rzeczywistość. Tę zależność doskonale rozumiał twórca Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL. Rozprawa jest próbą syntetycznego ukazania wyjątkowości myśli i działalności ks. prof. T. Zasępy, które od samego początku osadzone były w aktualnej sytuacji ludzi – zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Dotykały także problematyki nadających ton kulturze mass mediów oraz posługującej ludzkości Eklezji. Znalazły się w niej takie zagadnienia, jak globalizacja, personalizm, społeczeństwo informacyjne, mediatyzacja świata, środowisko moralne człowieka, wizja dziennikarstwa, teologia mediów, wyobraźnia moralna, komunikacyjne wyzwania Kościoła, edukacja medialna, etyka i moralność w mediach, idea powszechnej komunikacji czy Internet.
Fr. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa - one of the precursors of media education in Poland - in all aspects of his scientific, pedagogical, pastoral and organizational activities, tried to show the world as a harmonious whole, without losing the uniqueness or individual character of its individual aspects. Man, the media and the Church are seemingly distant phenomena that really interpenetrate, interact with each other, creating together one complex reality. This relationship was perfectly understood by the creator of the Chair of Contemporary Faith Transfer Forms of the John Paul II Catholic University of Lublin. The dissertation is an attempt at a synthetic presentation of the uniqueness of the thought and activities of fr. T. Zasępa, which from the very beginning were embedded in the current situation of people - both in the individual and social dimension. They also touched upon the issues connected with mass media, culture, society and the Church. It all includes important issues such as globalization, personalism, information society, world mediation, human moral environment, vision of journalism, theology of mass media, moral imagination, communication challenges of the Church, media education, ethics and morality in the media, the idea of ​​universal communication or the Internet.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Patoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr. hab. Jarosław P. Woźniak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/677
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podlecki_Mateusz_Czlowiek_media_Kosciol_w_mysli_i_dzialalnosci_ks._prof._dr._hab._Tadeusza_Zasepy.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.