Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/676
Title: Środki społecznego przekazu w ewangelizacji. Studium z edukacji medialnej na przykładzie diecezji siedleckiej w latach 1992-2017
Other Titles: Media in evangelization. A study of media education on the example of the Siedlce diocese in 1992-2017
Authors: Pazik, Wojciech
Keywords: media; ewangelizacja; prasa; radio; internet; evangelization; press
Issue Date: 18-Sep-2019
Abstract: Rozdział pierwszy przedstawia wskazania Kościoła dotyczące nauczania na temat ewangelizacji i środków społecznego przekazu. Wyjaśnia pojęcie ewangelizacji, omawia jej metody i ukazuje, jak ona przebiega za pomocą mediów. W dalszej części następuje analiza nauczania Kościoła powszechnego, w Polsce i biskupów siedleckich na temat środków przekazu. Rozdział drugi zawiera analizę działalności wydawniczej i roli prasy katolickiej. Omawia piśmiennictwo diecezjalne i parafialne. Analizuje Katolickie Radio Podlasie i jego działalność programową. Ukazana została rola portalu diecezjalnego Podlasie24.pl oraz innych form ewangelizacji w sieci. Część trzecia zawiera prezentację kierunków zaangażowania diecezji siedleckiej w ewangelizację przez media, ocenę działalności ewangelizacyjnej w mediach diecezjalnych oraz ukazuje perspektywy rozwoju działalności programowej. Zaprezentowano materiał na temat formacji przygotowującej do realizacji zadań w zakresie tworzenia przekazu medialnego w kontekście misji ewangelizacyjnej, zagadnienie formacji chrześcijańskiej odbiorców przekazu medialnego oraz możliwości koordynacji działań w przestrzeni medialnej na poziomie diecezji i parafii. Zakończenie zawiera wnioski z poszczególnych etapów badawczych i podkreśla udział Kościoła w Polsce w recepcji nauczania w dzieło ewangelizacji poprzez środki społecznego przekazu.
The first chapter presents the Church’s guidelines for teaching about evangelization and media. It explains the concept of evangelization, its methods and shows how it proceeds through the media. Further on, there is an analysis of the teaching of the universal Church, in Poland and the Siedlce bishops about the media. The second chapter provides an analysis of publishing activities and the role of the catholic press. Discusses diocesan and parish literature. Analyzes history of the Catholic Radio Podlasie and its programming activities and the role of the diocesan portal Podlasie24.pl and other forms of evangelization on the web. The third part contains a presentation of directions of the Siedlce diocese’s involvement in evangelization through the media, evaluation of evangelistic activity in diocesan media and shows perspectives for the development of program activities in the field of media coverage in the context of evangelization, the issue of Christian formation of media message recipients and the possibility of coordinaing media activities at the diocese and parish level. The ending contains conclusions from individual research stages and emphasices the participation of the Church in Poland in the reception of teaching about evangelization in media.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/676
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pazik_Srodki_spolecznego_przekazu_w_ewangelizacji_Studium_z_edukacji_medialnej_na_przykladzie_diecezji_siedleckiej_w_latach_1992-2017.pdf13,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons