Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/673
Title: Jose de Carvajal y Lancaster i jego Testament polityczny
Authors: Wasilewski, Piotr
Keywords: José de Carvajal; historia; Hiszpania; Ferdynand VI; history; Spain; Ferdinand VI
Issue Date: 16-Sep-2019
Abstract: Celem rozprawy jest przybliżenie polskiemu odbiorcy postaci, koncepcji reform oraz dokonań José de Carvajala y Lancastera (1698-1754), pierwszego ministra w rządzie króla Ferdynanda VI Burbona. W naszym kraju jest to postać prawie nieznana. Niniejsza praca ma za zadanie wypełnić tę lukę. Zawiera pierwszy w języku polskim szkic biograficzny Carvajala oraz pierwszy przekład na język polski jego najważniejszego i najbardziej znanego dzieła pt. Testament polityczny. Autor prezentuje wkład Carvajala w opracowanie i realizację koncepcji polityki zagranicznej, polegającej na utrzymaniu neutralności i unikaniu konfliktów zbrojnych. Akcentuje szczególne znaczenie uregulowania kwestii posiadłości włoskich oraz wznowienie, po nieudanych próbach podejmowanych przez poprzedników, relacji z Portugalią. Ponadto, zwraca uwagę na zainicjowane przez niego reformy administracyjne, zwłaszcza dotyczące korpusu dyplomatycznego. Podejmuje również próbę skonfrontowania opinii historyków, badających postać i działalność Carvajala. Zestawia krytyczne poglądy Gómeza Urdañeza z neutralnym podejściem Moliny Cortona oraz przychylnym, wyrażonym przez Delgado Barrado i Cezarego Tarachę. Doprowadza to do wniosku, że opinie historyków na temat dokonań Carvajala ewoluują, a jego postać zasługuje na większe zainteresowanie, również w historiografii.
The aim of the dissertation is to familiarize the Polish recipient with the character, the concept of reforms and the achievements of José de Carvajal y Lancaster (1698-1754), the first minister in the government of King Ferdinand VI Burbon. In our country, this figure is almost unknown. The work is designed to fill this gap. It contains first in Polish, a biographical sketch of Carvajal and the first translation into Polish of his most important and well-known work entitled The Political testament. The author presents Carvajal's contribution to the development and implementation of the concept of foreign policy, consisting in maintaining neutrality and avoiding armed conflicts. Emphasizes the special importance of regulating the question of Italian possessions and the resumption, after unsuccessful attempts by its predecessors, for a good relationship with Portugal. He draws attention to the administrative reforms he has undertaken, especially those concerning the diplomatic corps. He attempts to confront the opinions of historians investigating the figure and activity of Carvajal. He compiles the critical views of Gomez Urdañez with the neutral approach of Molina Cortona and the favorable ones expressed by Delgado Barrado and Taracha. This leads to the following conclusions: the opinion of historians about Carvajal's achievements evolves, and his character deserves more interest, also in historiography.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Barbara Obtułowicz, prof UP, Kraków
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/673
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNH)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wasilewski_Jose_de_Carvajal_i_jego_Testament_polityczny(1).pdf
  Restricted Access
7,04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.