Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/527
Title: Integralny rozwój i wychowanie małego dziecka jako zadanie rodziców w katolickiej myśli pedagogicznej w Polsce XX wieku
Other Titles: The intgral development end education of the young child as the parents; responsibility in catholic pedagogical thought in Poland of the 20th century
Authors: Jabłońska, Iwona
Keywords: dziecko; integralny rozwój; integralne wychowanie; child; integral development and eductation
Issue Date: 4-Jul-2019
Abstract: Celem rozprawy jest ukazanie integralnego rozwoju i wychowania małego dziecka jako zadania rodziców według koncepcji wybranych przedstawicieli katolickiej myśli pedagogicznej w Polsce XX wieku. Dzięki swej aktualności są one ważną inspiracją dla pedagogiki i propozycją dla współczesnych rodziców. Dla ukazania roli rodziców w pierwszych latach życia dziecka i znaczenia zadań przed nimi stojących, wykorzystano koncepcje integralnego rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie polskich pedagogów katolickich: Karola Mazurkiewicza, Stanisława Podoleńskiego, Barbary Żulińskiej, Józefa Wilka i Teresy Kukołowicz. W tym celu dokonano ich analizy i syntezy w kontekście literatury przedmiotu. Korzystając z założeń metodologii jakościowych badań pedagogicznych, zastosowano metodę hermeneutyczno-fenomenologiczną. Tak prowadzona analiza, z uwzględnieniem genezy, założeń katolickiej myśli pedagogicznej i sposobu ich realizacji, prowadziła do poznania, zrozumienia i interpretacji istoty integralnego rozwoju i wychowania małego dziecka jako zadania rodziców. Dzięki temu wskazania wybranych pedagogów, sformułowane na nowo, można przenieść w kontekst współczesnych oczekiwań, potrzeb, wyzwań i zastosowania ich przez rodziców. Całość dysertacji obejmuje wstęp, pięć rozdziałów i zakończenie.
The aim of the dissertation is to present the integral development and education of the young child as the parents; responsibility according to the concepts of selected responsibility according to the catholic pedagogical thought in Poland of the 20th century. Thanks to its relevance they are an important inspiration for pedagogy and a proposal for contemporary parents. In order to present the role of parents in the first years of the child' life and the importance of responsibilities facing them, the concepts of the integral development and education of the child in the family pf Polish catholic pedagogues have been used. For this purpose their analysis and synthesis in the context of the literature of subject has been carried out. Taking advantage of the pronciples of the methodology of qualitative pedagogical studies, the hermeneutic-phenomenological method has been used. The analysis thus carried out, with respect to genesis, principles of the catholic pedagogical thought and the ways of their application, has lead to the recognition, understanding and the interpretation of the core of the integral development and education of the young child as the parents' responsibility. Thanks to that, recommendations of the the selected pedagogues, reformulated, can be transferred to the context of contemporary expectations, need, challenges and their use by parents. The whole dissertation includes the introduction, five chapters and the conclusion.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/527
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jablonska_Iwona_Integralny_rozwoj_i_wychowanie_malego_dziecka.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.