Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/521
Title: Vetitum w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa
Other Titles: Vetitum in canonical cases for the declaration of nullity of marriage
Authors: Pawluk, Łukasz
Keywords: małżeństwo; ochrona małżeństwa; proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa; prawo do zawarcia małżeństwa; zakaz zawarcia małżeństwa; marriage; protection of marriage; process for the declaration of nullity of marriage; right to marriage; prohibition of marriage
Issue Date: 24-Jun-2019
Abstract: Prawodawca kościelny w kanonie 1058 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. deklaruje fundamentalną zasadę naturalnego prawa każdego człowieka do zawarcia małżeństwa (ius connubii). W tym samym jednak kanonie dodane zostało zastrzeżenie o tym, że niektórym osobom to uprawnienie może zostać ograniczone. Prawodawca kodeksowy stanowi wiele takich ograniczeń, a wśród najważniejszych są m.in. przeszkody małżeńskie, wady zgody małżeńskiej czy ograniczenia wynikające z formy kanonicznej. Tematem rozprawy doktorskiej jest jedno z takich ograniczeń, określane jako vetitum, czyli sądowy zakaz zawarcia nowego małżeństwa. Celem pracy pozostaje ukazanie instytucji sądowego vetitum oraz wskazanie na jego zasadnicze znaczenie w ochronie małżeństwa i osób pragnących je zawrzeć. Główną tezę rozprawy można określić w następujący sposób: ograniczenie naturalnych uprawnień nupturientów za pośrednictwem sądowego vetitum wynika z głębokiej troski Kościoła o świętość i godność sakramentalnego małżeństwa oraz dobro poszczególnych nupturientów i wspólnoty Kościoła. Ograniczenie więc ius connubii jest uzasadnione pragnieniem ochrony najważniejszych wartości. Podjęta problematyka w dysertacji została zaprezentowana w trzech rozdziałach, poprzedzonych wykazem skrótów, bibliografią oraz wstępem. W zakończeniu przedstawiono zasadnicze wnioski z przeprowadzonych badań oraz postulaty de lege lata i de lege ferenda.
The Church legislator in canon 1058 of the Code of Canon Law of 1983 declares the fundamental principle of the natural right to contract marriage (ius connubii). However, in the wording of the canon, a reservation has been added that for some people this right can be limited. The Church legislator states a lot of restrictions like that and among the most important are matrimonial impediments, defects of matrimonial consent or limitations resulting from the canonical form. The subject of the doctoral dissertation is about one of such limitations referred to as vetitum, i.e. a judicial prohibition of entering into a new marriage. The aim of the dissertation is to show the judicial vetitum and to indicate its fundamental importance in the protection of marriage and people wishing to get married. The main thesis of the dissertation can be defined as follows: the limitation of the natural rights to get married through the judicial vetitum results from the Church's deep concern for the sanctity and dignity of the sacramental marriage, the good of the spouses and the Church community. The limitation, therefore, ius connubii is justified by the desire to protect the most important values. The problems discussed in the dissertation were presented in three chapters, preceded by a list of abbreviations, a bibliography and an introduction. In conclusion of dissertation, the main deductions from the research and the postulates of de lege lata and de lege ferenda were presented.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/521
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPPKiA)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawluk_Vetitum_w_kanonicznych_sprawach_o_niewaznosc_malzenstwa.pdf
  Restricted Access
2,11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.