Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/518
Title: Bóg Ojciec nieznany poza Synem
Authors: Paszkowska, Teresa
Keywords: Bóg ojców; Syn Jednorodzony; człowiek – dzieło i dziecko Boże; Ojciec – Rodziciel; God of the fathers; Father – Parent; the Only-begotten Son; human be God of the fathers; human being – the work of God and child of Goding
Issue Date: 2000
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL
Citation: Abba, Ojcze, red. A J. Nowak OFM, Lublin 2000, s. 49-65.
Series/Report no.: Homo meditans 21;123 Prace Wydziału Teologicznego
Abstract: Opracowanie koncentruje się na kwestii poznania Boga jako Rodziciela – Ojca. Opisuje relację Izraela z Bogiem rozumianym jako „Bóg ojców”. Relacja wybraństwa nie utożsamia się z relacją synostwa. Prawda o Bogu jako Rodzicielu jest nieodłączna od tajemnicy Wcielenia Syna (kategoria rodzenia odniesiona do Boga). Jednorodzony Syn objawił się jako Wieczne Dziecko (H. U. von Balthasar) i odsłonił tajemnicę Ojcostwa Bożego. Każdy człowiek jako „dziecko ludzkie” jest „stworzeniem”, dziełem Boga. Poprzez łaskę może „narodzić się z Boga”, tzn. zrodzić się powtórnie. Usynowieni w Jednorodzonym Synu nie stają się ekspertami z zakresie religioznawstwa. W postawie wiary opowiadają się za Ojcem, którego – jak Jezus – zwą „swoim” (naszym Ojcem). Objawienie Boga w Synu „jest ostatnią daną przez Boga szansą powrotu do pierwotnego zamysłu miłości, którego początkiem było stworzenie” (Jan Paweł II, enc. Fides et ratio, nr 15).
God the Father unknown besides the Son The study focuses on the question of knowing God as the Parent - Father. It describes Israel’s relationship with God understood as “the God of the fathers.” The relationship of election is not identical with the relationship of sonship. The truth about God as the Parent is inseparable from the mystery of the Son’s Incarnation (the category of birth related to God). The only-begotten Son revealed himself as the Eternal Child (H.U. von Balthasar) and uncovered the mystery of the Fatherhood of God. Every human being as a “human child” is a “creature,” the work of God. Through grace a man or woman can “be born of God,” i.e. be born again. Those who became sons in the only-begotten Son do not become experts in religious studies. In the attitude of faith they favour the Father, whom, as Jesus himself, they call “their own” (our Father). The revelation of God in the Son “is the ultimate possibility offered by God for the human being to know in all its fullness the seminal plan of love which began with creation” (John Paul II, enc. Fides et ratio, no. 15).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/518
ISBN: 83-87703-85-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teresa_Paszkowska_Bog_Ojciec_nieznany_poza_Synem.pdfrozdział1,84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons