Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/509
Title: Misja Kościoła w świetle Konferencji Episkopatu Katolickiego Nigerii, 1965-2017
Other Titles: The mission of the Church in the light of the Teachings of the Catholic Bishops’ Conference of Nigeria, 1965–2017
Authors: Iloh, Theodore Ikemefuna
Keywords: Konferencja Biskupów Katolickich Nigerii; misjologia; inkulturacja; ewangelizacja; kontekst społeczno-kulturowo-religijny Nigerii; Catholic Bishops’ Conference of Nigeria; Missiology; Inculturation; Evangelization; Nigerian Socio-Cultural Religious context
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: Kościół jako instytucja boska jest nierozerwalnie związany z misją, którą Chrystus mu powierzył słowami: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Jan Paweł II zwraca uwagę, że wykonywanie tego mandatu jest rzeczywistością zarazem prostą i złożoną. Jej kompleksowość opisuje soborowe wyrażenie ad intra iad extra. Kontekst tej misji w Nigerii jest zmienny i naznaczony ciągłym prześladowaniami i zabójstwami chrześcijan przez bojówki islamskie. Wobec powyższego dysertacja odpowiada na pytania: jaka jest przyszłość misji Kościoła i jaka są jej perspektywy w nadchodzących diesięcioleciach?; jakie są strategiczne struktury i działania, podjęte przez Konferencję Biskupów Katolickich Nigerii, aby wzmocnić tę misję i przywrócić nadzieję i bezpieczeństwo wiernym? Innymi słowy: w kraju pełnym złych wiadomości, jakie jest przesłanie chrześcijańskie o Dobrej Nowinie dla naszych ludów? W dysertacji przebadano działalność misyjną Konferencji Episkopatu Katolickich Nigerii na podstawie jej dokumentów i publikacji oraz inicjatyw pastoralnych. Rozdział I objaśnia kluczowe pojęcia związane z działalnością misyjną, stosowane w rozprawie: misja, Kościół, posoborowe pojęcie Kościoła i jego misji, biblijne i teologiczne podstawy misji i Kościoła, a kończy się ogólną oceną historycznej natury konferencji episkopatu. Rozdział drugi omawia historyczno-kontekstualny wymiar misji Kościoła w Nigerii. Zawiera on krótkie fakty historyczne na temat Nigerii, wczesnej działalności misyjnej i misji Kościoła w rękach rdzennej hierarchii. Rozdział trzeci koncentruje się na integralnym podejściu do zagadnienia misji Kościoła. Wyjaśniane są takie aspekty Kościoła jak ekumenizm, dialog międzyreligijny i teologia inkulturacji. Ostatni rozdział koncentruje się na tych elementach ewangelizacji i dynamicznych strukturach administracyjnych, które zostały już wprowadzone przez biskupów w celu skutecznego wypełniania misji Kościoła. W tym miejscu analizowane są także wyzwania i przeszkody stojące przed biskupami w ich wysiłkach misyjnych. Dysertację kończy szczegółowa ocena i rekomendacje związane z zagadnieniem misji Kościoła w dokumentach i publikacjach Konferencji Biskupów Katolickich Nigerii.
The church as a divine institution is intrinsically connected with her mission. This divine nature is traceable to Christ’s mandatory instruction to his apostles, “of going out to the whole world, proclaiming the good news of salvation” (Mk. 16:15). In realization of the spectrum of this mandate, St John Paul II described it as a ‘single but complex reality.’ This complexity shaped the understanding of mission in the Second Vatican Council as the church tried to comprehend her mission from ad intra and ad extra perspectives. The circumstance in which this mission is carried out in Nigeria is a volatile one, with incessant killings of Christians by the Islamic militant groups. The two probing questions that ignited this research therefore are: what is the fate of the mission of the church and what future lies ahead? Secondly, what are the strategic structures and actions which the Catholic Bishops’ Conference of Nigeria have put in place so as to strengthen this mission and bring back hope to the faithful? In other words, “in a country full of bad news, how is the Christian message ‘Good News’ for our peoples?” (EIA 40). This research sets out to examine the missionary activities of this Episcopal Conference, since “the joys and the hopes, the grief and the anxieties of the men of this age, are the grief and anxieties of the followers of Christ” (GS 1). The work is done in a four-chapter format with conclusion. The first chapter is devoted to explication of key concepts that run through the entire work. Such concepts include: Mission, Church, post-conciliar notion of the church and her mission, biblical and theological foundation of mission and of the church, and concludes with a general assessment of the historical nature of episcopal conferences. Chapter two deals with historico-contextual approaches of the church’s mission in Nigeria. This includes a brief historical facts about Nigeria, early missionary activities, and the mission of the church in the hands of the indigenous hierarchy. Chapter three concentrates on integral missionary approaches which the Catholic Bishops are using to interpret the mission of the church. Such aspects of the church like ecumenism, interreligious dialogue and the theology of inculturation are explicated. The final chapter focuses on the agents of evangelization and the dynamic administrative structures already put in place by the bishops for effective appreciation of the Church’s mission. Challenges and obstacles facing the bishops in their missional efforts are also analysed here. This work is concluded with an exhaustive appraisal, recommendations and conclusion. The work is a post-conciliar missionary ecclesiology in nature.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Andrzej Pietrzak SVD, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/509
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iloh _Theodore _Ikemefuna_The _Mission _of _the _Church _in _the _Light _of_ the _Teachings of the Catholic Bishops (Repaired).pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons